Dialog Evropa XXI 1-4/2016

Dialog Evropa XXI, 1-4/2016Počet stran: 96
Téma: Lékař - sestra – pacient, Trvale udržitelný rozvoj

Jediné číslo našeho Dialogu ročníku 2016 přináší ohlédnutí za událostmi v životě MSKA i její činností v roce 2016.

V úvodu časopisu brněnský světící biskup Mons. Pavel Konzul odpovídá na dotazy předsedy MSKA Ing. Pavla Kopečka. První část rozhovoru se věnuje osobě nového biskupa a jeho poslání, v druhé části naznačuje Pavel Konzul, který má v rámci brněnské diecéze na starost školství – vzdělávání a v rámci celé české církve katechezi, v čem vidí ze své pozice poslání a úkol Moravsko-slezské křesťanské akademie. Naznačuje, že je potřebné mít katolický spolek, v němž se sdružují katoličtí vědci a mohou přispívat k širšímu vzdělávání věřících. Na druhé straně mohou pomoci tito erudovaní odborníci katolické církvi, vyjádřit se k určitým společenským otázkám a posílit tak teologicky vzdělané představitele církve na všech úrovních v diskusi s „politickým, ekonomickým i občanským světem“.

Naše téma 1 odráží přednášky 17. bioetické konference konané v Olomouci na téma Lékař – sestra – pacient: Etické problémy vzájemné komunikace. Garantem konference byl Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, který se zamýšlí nad vývojem lékařského slibu od Hippokratovy přísahy, přes Ženevský lékařský slib po slib skládaný absolventy medicíny na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci. O duchovním rozměru péče o nemocné hovořil na konferenci i v časopise brněnský nemocniční kaplan P. ThLic Leo Zerhau, Th.D., který spatřuje hlavní úkol duchovních v rozhovoru s pacientem, nebo ještě lépe v modlitbě s ním, čímž mu usnadňuje nadhled nad zdravotním problémem, který v nemocnici řeší a případné přijetí těžké diagnózy.

Naše téma 2 sleduje průběh konference kolektivního člena MSKA Hnutí Křesťan a práce. Hlavním tématem konference bylo důstojné zacházení se všemi zdroji naší země: ať zdroji lidskými tak přírodními. S přihlédnutím k encyklice Laudato si se jednotliví referenti zabývali současným stavem péče o člověka a přírodu

V rubrice Studie se čtenář může blíže seznámit se střípky z historie Kuřimské farnosti složenými na základě studia staré farní kroniky farnosti Maří Magdalény v Kuřimi.

Recenzní rubrika představuje tři rozdílné tituly – historické působení Správce arcibiskupských statků Josefa Konšela, ohlédnutí za jubilejní publikací Ostravsko-opavské diecéze a pohled někdejšího slovenského ministra vnitra Vladimíra Palka na ztrátu křesťanských hodnot v evropské a atlantické politice.

Rubrika MSKA přináší zprávy ze života jednotlivých regionálních poboček a všímá si i zahraniční spolupráce MSKA.

Nedílnou součástí čísla jsou zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo