Jubilující Ostravsko-opavská diecéze

Ilustrace
Vydáno: 30.5.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Výroční zpráva Biskupství Ostravsko-opavského 2015, kolektiv autorů. Ostrava 2016, 46 s.

V těchto dnech, kdy se chýlí ke konci rok, v nichž naše nejmladší Ostravsko-opavská diecéze slavila 20 let svého trvání, vychází výroční zpráva diecéze, která shrnuje veškeré pastorační, vzdělávací i ekonomické aktivity.

Výroční zpráva je členěna do čtyř částí. První představuje základní organizační strukturu diecéze a přináší čísla o počtech obyvatel, katolíků, kněží a dalších pastoračních spolupracovníků. Rozloha diecéze je 6150 km2, čítá 1 290 000 obyvatel a ke katolickému náboženství se hlásí asi 422 000 obyvatel (asi 33 %). Diecéze je členěna na 276 farností rozdělených do 11 děkanátů. 148 farností bylo v roce 2015 obsazeno a 128 bylo spravováno excurendo. Na konci roku tyto farnosti spravovalo 244 kněží, z nichž bylo 39 řeholníků (16 %). Diecézi pracovalo 31 řádů a institutů – 14 mužských, 16 ženských a Komunita Chemin Neuf. Biskupství se člení na Základní úsek biskupa, generálního vikáře a biskupských vikářů + poradní orgány. Druhý úsek je administrativně-ekonomický, třetí pastorační a čtvrtý pro školství a prezentaci.

Druhá část ročenky postihuje chronologicky řazené nejdůležitější události a akce v životě diecéze, ať šlo o rekonstrukci kostelů – hlavně katedrály, slavnost svěcení 3 nových kněží, poutě, koncerty, duchovní obnovy ad.

V třetí části výroční zprávy je přiblížen přehled všech pastoračních aktivit zaštítěných Centrem pro rodinu a sociální péči, Diecézním centrem pro mládež, Katechetickým a pedagogickým centrem, jednotlivými zástupci kategoriální (speciální) pastorace či církevními školami.

V poslední části výroční zprávy jsou promítnuty výsledky hospodaření diecéze, náklady i výnosy. Ve zprávě o hospodaření se začíná promítat i změna hospodaření, jak ji upravuje zákon 428/2012 Sb. Jednu složku výnosů přináší dotace ze státního rozpočtu, nově z výnosu vráceného církevního majetku, hlavně lesů. Další příjmy činí dary, sbírky a příspěvky převážně jednotlivců, dotaci a výnosy z finančního majetku. Na výdajové stránce tvoří nejvyšší položku mzdy kněží a dalších zaměstnanců diecéze, sociální a zdravotní pojištění, daně. Dále pak režie – energie, služby, bohoslužebné výdaje a také opravy a údržba. Tuto finanční zprávu doplňuje přehled jednotlivých stavebních úprav kostelů, far a příslušných staveb.

Novou organizací v rámci života diecéze jsou Biskupské lesy založené v roce 2014, které hospodaří na 25 206 ha restituovaných lesů. V nich zajišťovalo odborné hospodaření 55 technických hospodářských pracovníků a 3 dělníci v oboře Hukvaldy.

Výroční zprávu zahajuje svým úvodním slovem biskup František Václav Lobkowicz, z nějž citujeme: „Církev má své místo ve společnosti a já budu rád, když si to třeba i prostřednictvím této výroční zprávy uvědomí stále více lidí. Ano, církev má ve společnosti nejen své místo, ale také velký úkol: povzbuzovat ve víře, připomínat morální hodnoty lidské společnosti, učit vzájemnému respektu a úctě mezi lidmi, smiřovat rozhádané, překonávat zášť. A vlastně musí učit i odpouštět, což musí na prvním místě dělat sama. …“

Na závěr generální vikář Martin David děkuje všem, kdo na „vinici Páně“ ostravsko-opavské diecéze pracovali, modlí se a pracují.

Autor: Jiřina Štouračová

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo