Jubilující Ostravsko-opavská diecéze

Ilustrace
Vydáno: 30.5.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Výroční zpráva Biskupství Ostravsko-opavského 2015, kolektiv autorů. Ostrava 2016, 46 s.

V těchto dnech, kdy se chýlí ke konci rok, v nichž naše nejmladší Ostravsko-opavská diecéze slavila 20 let svého trvání, vychází výroční zpráva diecéze, která shrnuje veškeré pastorační, vzdělávací i ekonomické aktivity.

Výroční zpráva je členěna do čtyř částí. První představuje základní organizační strukturu diecéze a přináší čísla o počtech obyvatel, katolíků, kněží a dalších pastoračních spolupracovníků. Rozloha diecéze je 6150 km2, čítá 1 290 000 obyvatel a ke katolickému náboženství se hlásí asi 422 000 obyvatel (asi 33 %). Diecéze je členěna na 276 farností rozdělených do 11 děkanátů. 148 farností bylo v roce 2015 obsazeno a 128 bylo spravováno excurendo. Na konci roku tyto farnosti spravovalo 244 kněží, z nichž bylo 39 řeholníků (16 %). Diecézi pracovalo 31 řádů a institutů – 14 mužských, 16 ženských a Komunita Chemin Neuf. Biskupství se člení na Základní úsek biskupa, generálního vikáře a biskupských vikářů + poradní orgány. Druhý úsek je administrativně-ekonomický, třetí pastorační a čtvrtý pro školství a prezentaci.

Druhá část ročenky postihuje chronologicky řazené nejdůležitější události a akce v životě diecéze, ať šlo o rekonstrukci kostelů – hlavně katedrály, slavnost svěcení 3 nových kněží, poutě, koncerty, duchovní obnovy ad.

V třetí části výroční zprávy je přiblížen přehled všech pastoračních aktivit zaštítěných Centrem pro rodinu a sociální péči, Diecézním centrem pro mládež, Katechetickým a pedagogickým centrem, jednotlivými zástupci kategoriální (speciální) pastorace či církevními školami.

V poslední části výroční zprávy jsou promítnuty výsledky hospodaření diecéze, náklady i výnosy. Ve zprávě o hospodaření se začíná promítat i změna hospodaření, jak ji upravuje zákon 428/2012 Sb. Jednu složku výnosů přináší dotace ze státního rozpočtu, nově z výnosu vráceného církevního majetku, hlavně lesů. Další příjmy činí dary, sbírky a příspěvky převážně jednotlivců, dotaci a výnosy z finančního majetku. Na výdajové stránce tvoří nejvyšší položku mzdy kněží a dalších zaměstnanců diecéze, sociální a zdravotní pojištění, daně. Dále pak režie – energie, služby, bohoslužebné výdaje a také opravy a údržba. Tuto finanční zprávu doplňuje přehled jednotlivých stavebních úprav kostelů, far a příslušných staveb.

Novou organizací v rámci života diecéze jsou Biskupské lesy založené v roce 2014, které hospodaří na 25 206 ha restituovaných lesů. V nich zajišťovalo odborné hospodaření 55 technických hospodářských pracovníků a 3 dělníci v oboře Hukvaldy.

Výroční zprávu zahajuje svým úvodním slovem biskup František Václav Lobkowicz, z nějž citujeme: „Církev má své místo ve společnosti a já budu rád, když si to třeba i prostřednictvím této výroční zprávy uvědomí stále více lidí. Ano, církev má ve společnosti nejen své místo, ale také velký úkol: povzbuzovat ve víře, připomínat morální hodnoty lidské společnosti, učit vzájemnému respektu a úctě mezi lidmi, smiřovat rozhádané, překonávat zášť. A vlastně musí učit i odpouštět, což musí na prvním místě dělat sama. …“

Na závěr generální vikář Martin David děkuje všem, kdo na „vinici Páně“ ostravsko-opavské diecéze pracovali, modlí se a pracují.

Autor: Jiřina Štouračová

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo