Rozhovor s prezidentem CMKA k 30. výročí Moravsko-slezské křesťanské akademie

Ilustrace
Vydáno: 4.8.2021
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

ROZHOVOR S ThDr. ICLic. JIŘÍM KONÍČKEM, PREZIDENTEM CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE.

 1. Před třiceti lety, po pádu komunistického režimu, vznikla MSKA. V čem spatřujete její kořeny, o co se opírá? Na co můžeme i v současnosti navazovat?

Kořeny a důležitá návaznost je ve vztahu ke Křesťanské akademii Řím-Velehrad, která byla ustanovena katolickými exulanty v květnu 1950 v Římě jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy. Tyto instituce publikační činností a poskytováním literatury podporovaly v totalitním Československu vzdělávání křesťanů a pomáhaly aktivitám v neoficiálních církevních strukturách. V roce 1990 mnohé laické křesťanské aktivity se studijním zaměřením, působící za totality v ilegalitě, chtěly rozvinout svoji činnost veřejně v organizovaném sdružení. Z jejich podnětu došlo k založení Moravsko-slezské křesťanské akademie v Brně, kde byla rozvinuta činnost laických aktivit podzemní církve.

 1. Jaké bylo od začátku poslání MSKA v oblasti křesťanského vzdělávání, jak byla tato mise naplňována v uplynulém období?

Poslání Moravsko-slezské křesťanské akademie od počátku spočívalo v zajišťování možnosti dalšího vzdělávání dospělých křesťansky smýšlejících občanů a přispívalo k vytváření a formování farních společenství. Hlavní činnost byla zaměřena na pořádání přednášek z oblasti přírodních věd, filosofie a teologie a kurzů s osvětovým programem. Tato mise byla díky nasazení a činnosti mnoha obětavých členů během svého působení naplňována. MSKA tak získala místo a sehrává svou roli v systému křesťanského vzdělávání.

 1. MSKA od začátku souvisí s církevním prostředím, jak se díváte na spolupráci s církvemi a v čem vidíte její přínos, kde se naopak představy nenaplnily?

Souvislost s církevním prostředím byla dána od začátku v prvotním návrhu Stanov, kde se uvádělo, že MSKA se řídí platnými směrnicemi pro činnost laiků v katolické církvi, řídí se také dílčími nařízeními olomouckého a brněnského ordinariátu. Tato spojitost s církevními strukturami se projevila jako velice přínosná při spolupráci ve vzdělávání a formování laiků v křesťanském učení a nauce Církve. Velkým přínosem je trvalá podpora ze strany církevních představitelů ČBK a moravských biskupů, kteří významným způsobem pomáhají v činnosti a rozvoji působení CMKA. Představy a očekávání se naplnily v působení MSKA v církevních strukturách (diecéze, děkanát a farnost), které však tento rozsah služby nemohly zajišťovat.

 1. Od roku 2017 jste prezidentem MSKA. K jakým změnám v době Vašeho působení došlo a proč jste k nim přistoupil?

Vedení jsem se ujal v době, kdy se MSKA nacházela v kritickém stavu a nefunkčnosti mnohých struktur. Proto byla iniciována rozsáhlá reforma organizačních struktur a realizován plán rozvoje MSKA. V realizaci programu reforem se úspěšně podařily významné právní úpravy a změny Stanov Akademie směrem k modernímu a funkčnímu spolku. Významnou změnou je přemístění ústředí – sídla MSKA do Olomouce, kde jsou Arcibiskupstvím olomouckým poskytovány prostory a technicko-materiální podpora pro pravidelné vzdělávání a klubovou činnost. Byly založeny nové organizační struktury: Kluby křesťanské akademie jako vzdělávací místa pro pravidelnou výuku a společenská setkávání a poradní sbor Akademické kolegium CMKA pro strategické akademické směřování.

 1. Co bylo podnětem ke změně názvu MSKA na Cyrilometodějská křesťanská akademie? Cyrilometodějský odkaz je bezesporu novým akcentem směřování, co může CMKA přinést?

Zásadním podnětem ke změně názvu je snaha navázat a rozvinout odkaz na Křesťanskou akademii, která byla založena jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy. Kontinuita MSKA s touto institucí je vyjádřena v převzetí názvu Křesťanská akademie, ale další aspekt, že je to ústav cyrilometodějské ligy, to se v názvu neodráželo. Bezprostředním podnětem byla návštěva hrobu sv. Cyrila při národní pouti do Říma v roce 2019. Uvědomil jsem si, jakého uznání se dostalo evangelizačnímu a vzdělávacímu dílu svatého Cyrila a Metoděje ze strany papežů a jaký dluh máme my, vůči těm, kterým za toto dílo, vykonané na Moravě, vděčíme. Jména sv. Cyrila a Metoděje v novém názvu Akademie vyjadřují úctu k jejich dílu a snahu rozvíjet tento jejich odkaz. Název Moravsko-slezská křesťanská akademie měla kontext nacionálně-teritoriální. Nový název Cyrilometodějská křesťanská akademie má vztah k Moravě, se kterou je neoddělitelně spjato dílo sv. Cyrila a Metoděje a vyjadřuje širší kontext – vztah k Evropě, kde rozvíjeli své dílo a následně šířili jejich žáci v evropských zemích.

 1. Co dalšího byste vyzdvihl z programového směřování CMKA, které oblasti již se začaly naplňovat, a na které se bude potřeba nejvíce zaměřit?

Programové směřování CMKA se začalo naplňovat v oblasti vzdělávání založením Cyrilometodějského institutu jako odborného a studijního střediska navazujícího na odkaz díla sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s dalšími institucemi a místy spojenými jejich působením. Z programového směřování CMKA bych vyzdvihl záměr rozvíjet širší spolupráci a dialog s křesťanskými církvemi západní a východní tradice v úsilí o obnovu víry a křesťanských hodnot v Evropě a vést osvětu a společenský dialog k rozvíjení kulturních hodnot a kultivaci společnosti k pokojnému soužití.

 1. Společenská situace v souvislosti s pandemií přinesla nové výzvy. Jak se dotkly CMKA a co podle Vás přinesou?

V důsledku celosvětové pandemie koronaviru mnohé instituce, včetně CMKA, prožívají krizi existence a perspektivy svého fungování. Vzhledem k tomu, že jsme museli čelit kritické situaci již v předchozím období a hledat nové cesty k provedení potřebných změn k překonání krize, není nynější situace katastrofou. Je spíše výzvou k hledání dalších nových forem působení v redukci provozu a optimalizací administrace a především v zaměření vzdělávání prostřednictvím mediálních a komunikačních prostředků. Tyto formy nové působnosti a činnosti mohou umožnit spojení se členy a zájemci o vzdělávání a k lepší prezentaci a komunikaci ve společnosti.

 1. Co byste závěrem našeho rozhovoru popřál CMKA a jejím členům?

Chtěl bych popřát všem členům trpělivost v současných obtížích, důvěru v mocné působení Boží a odvahu k naplňování svého evangelizačního a vzdělávacího poslání v rodině, v církvi a společnosti.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

 • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
 • Telefon: +420 732194741
 • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
 • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo