ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ MSKA

Ilustrace
Vydáno: 18.4.2019
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

V souladu se Stanovami  MSKA se uskutečnilo  Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, 6. 4. 2019 v 9.30 hodin v sále arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.

Na programu jednání  byly předneseny a schváleny - zpráva prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok a výhled na rok 2019,  zpráva o hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019, zpráva Revizní komise MSKA za rok 2018 a zprávy o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA

Hlavní části  výroční zprávy prezidia MSKA 

Zpráva o činnosti MSKA vychází z Usnesení VS MSKA ze dne 17. 3. 2018 a  realizaci v obnově a rozvoje MSKA v roce 2018. První úkol byl zaměřen na obnovu organizačních struktur MSKA a rozvoj činnosti MSKA v regionu formou obnovy Regionálních poboček, zjištění stavu a formy řešení – transformace na Kluby křesťanské akademie MSKA a zřizování nových Klubů MSKA k realizaci vzdělávacího programu. Druhým úkolem bylo obnovení a rozvoj hlavní akademické činnosti. Za tím účelem bylo ustanoveno Akademické kolegium MSKA jako poradní sbor. AK je složeno z osobností akademického prostředí domácích i zahraničních institucí a církevního prostředí a kromě jiného se podílí na přípravě projektu Kurzu teologických studií a nauky církve.

Realizace změn organizačních struktur MSKA

Koncepce obnovy rozvoje organizačních struktur a plánu činnosti Moravsko-slezské křesťanské akademie vychází z jednání s relevantními akademickými a církevními činiteli. Záměrem je obnova organizačních struktur a rozvinutí činnosti MSKA v souladu s jejími Stanovami, Usnesením VS, cílem a úkoly tak, aby byla odpovídajícím partnerem ve spolupráci s odbornými a společenskými institucemi. Důležité je rozvíjet dialogický a kooperativní model vzájemných vztahů. Pro rozvinutí činnosti MSKA v celém rozsahu moravských diecézí se zaměřilo prezidium na reformu organizačních struktur MSKA.

Obnova administrativních struktur MSKA

MSKA působí v rozsahu moravské církevní provincie na území Moravy a Slezska. Vzhledem k podpoře ze strany biskupství a úzké spolupráci ve vzdělávání v křesťanské nauce ve farnostech byly vytvořeny v diecézních městech podmínky pro působení MSKA, ať už v propojení samostatné kanceláře nebo prostor ve spojení s kurií či farností. V souladu s novými Stanovami MSKA ze dne 17. 3. 2018, obsahujícími změnu sídla, byl na jednání prezidia dne 17. 3. schválen postup přesídlení sekretariátu z kanceláře v Brně do kanceláře v Olomouci. Prezident projednal s arcibiskupem olomouckým možnost poskytnutí nových prostor k působení Klubu MSKA k pravidelnému vzdělávání.

Obnova a rozvoj činnosti Regionálních poboček MSKA

Činnost MSKA v regionech je hlavním těžištěm činnosti MSKA. Důležité je obnovit RP a rozvíjet jejich síť pro osvětovou činnost v terénu. Hlavní těžiště činnosti MSKA je působení v regionu a zpřístupnění akademického vzdělávaní formou zajišťování přednášek na různá témata z pohledu a vztahu ke křesťanským hodnotám. RP v univerzitních městech spolupracují s místními vědeckými a vzdělávacími institucemi. Spolupráce a využití prostor světských institucí (univerzita, škola, muzeum).

Prezidium pro obnovu RP vydalo Pokyny pro obnovu činnosti RP. Na základě těchto Pokynů se v některých RP uskutečnila členská schůze, byl zvolen výbor a podána zpráva o stavu a činnosti. Následně byla svolána porada RP a projednán stav a situace v RP MSKA. Byly projednány podněty předsedů. Prezidium projednalo tyto podněty a na základě toho byly schváleny směrnice o financování RP vypracované hospodářkou MSKA. Dále byl vypracován sekretářem MSKA Přehled stavu a situace RP MSKA. Prezidium se zaměřilo na oživení a rozvinutí činnosti RP, zejména v univerzitních městech Olomouc, Brno, Ostrava, a nově zajistilo obnovu činnosti ve Zlíně a Opavě. Organizačně byla ustanovena RP: Bílovice nad Svitavou a  vznikla nová RP Brno - Obřany.

Zakládání Klubů křesťanské akademie MSKA

Kluby MSKA jsou vzdělávací místa pro pravidelnou výuku, kurzy a společenská místa pro neformální akademické diskuze a dialog pro všechny zájemce o vzdělávání. V souladu se Stanovami a Statutem byl zahájen proces zřizování klubu pro vzdělávání, kurzy a výuku a pro společenské setkávání a pořádání klubových večerů. Kluby se zřizují samostatně a jsou podřízené vedení MSKA.

Zakládání klubů MSKA – v první fázi je plánováno zřízení Klubů MSKA v diecézních a univerzitních městech – Olomouc, Brno, Ostrava. Připravuje se založení Klubů MSKA v Opavě a Zlíně. V druhé fázi je plánováno zakládání Klubů na základě zrušených RP MSKA. V souladu s Usnesením VS, Stanovami, Statutem Klubu MSKA byly transformovány některé RP na Kluby MSKA.

Akademické kolegium MSKA. AK MSKA je nově zřízen poradní odborný orgán (prezidenta) akademie, který projednává zásadní otázky strategie a odborné profilace. Akademické kolegium se vyjadřuje k činnosti akademie – vědecké a publikační. Členové AK se setkávají dle potřeby. Jednání probíhají osobně nebo korespondenčně. Funkce a činnost akademického kolegia není finančně honorována. Na podporu bylo prezidiem ustanoveno akademické kolegium, které je tvořeno významnými zástupci spolupracujících vysokých škol a vědeckých pracovišť z tuzemskaizahraničí. Důležitou roli pak mají zástupci biskupství, ČBK. AK je poradní orgán prezidia pro zajištění rozvoje akademické, vědecké a odborné činnosti k naplňování cílů dle Stanov.

Členové akademického kolegia: Seznam členů akademického kolegia: Prof. Ladislav Tichý, Th.D., Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, Dr.Sc. O.Praem, Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc., Prof. Dr. Josef Dolista SDB, Th.D., Ph.D., LL.M., Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc. eparcha ČR, Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., nitranský biskup Slovensko, Mgr. Ing. Jiří Janalík, brněnské biskupství, Ks. dr hab. Miroslav Sitarzc, prof. KUL Lublin, Polsko.

Akce MSKA pořádané v roce 2018  

Centrálně byly organizovány akce na podporu obnovy činností RP v regionu, zejména v diecézních městech. Tematicky byly zaměřeny jednak na významná historická výročí, tak na důležitá aktuální problematická témata a na podporu výkladu stanoviska ČBK a biskupů.

Panelová diskuze Katolická církev a únorový puč 1948 spojena s prezentací publikace Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunisitický juriskdikcionalismus v Československu byla pořádána v únoru v Olomouci a v červnu v Opavě k historickému výročí s aktuálním dopadem.

Kolokvium - odborný seminář Svoboda kultu a kultury v konfrontaci a dialogu reagující na stanovisko ČBK aktuální problematické prezentaci osobnosti Ježíše Krista v divadelní hře se uskutečnil v květnu v Brně.

Konference František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu byla uspořádaná v budově bývalého alumnátu v květnu v Brně k připomínce významného historického výročí  brněnského alumnátu.

Odborný seminář Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu s naukou církve. Akce byla pořádána k velmi aktuální problematice gender ideologie v dokumentu, na kterou reagovali biskupové pastýřským listem. Proběhla v červnu v Olomouci, v říjnu v Ostravě a v listopadu v Brně.

Mezinárodní konference Významné církevní osobnosti v historii Československa byla pořádána v rámci 10. Moravsko-slezských akademických dnů k významnému 100. výročí vzniku Československa a roli Katolické církve a jejích osobností vv československé v historii. Konference se uskutečnila v prosinci v Olomouci.

Publikační činnost MSKA. Prezidium vydalo v časopis Dialog Evropa 1-4/2018 a publikované výstupy z pořádaných akcí - sborník Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunistický jurisdikcionalismus v ČSR, sborník z odborného semináře Instanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu a sborník z konference František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu.

V roce 2018 byla realizována obnova a rozvoj organizačních struktur MSKA. Prezidium  pro rozvoj MSKA zorganizovala 9 akcí v terénu  zejména v Brně a Ostravě. Rozvinula publikační činnost jak na historická , tak na aktuální témata a vydalo 4 publikace. Předseda ČBK plánuje dotisk Instanbuská úmluva pro kněze ČR. Rozvoj nastal  získáním finanční podpory od ČBK a biskupství 950 000,- Kč prezidentem MSKA. Významný je nárůst počtu nových  členů MSKA, který vzrostl na 75.

Prezidium na zasedání 26. 3. 2019 projednalo záměr zřízení Cyrilometodějského teologického institutu jako osvětového střediska. Prezidium projednalo a schvaluje záměr vytvoření Cyrilometodějského teologického institutu – osvětového střediska; hlasováno pro 4 – proti 0

Cyrilometodějský teologický institut MSKA.

CMTI je vzdělávací instituce – středisko při MSKA pro zajištění vyššího odborného teologického vzdělávání, připravuje kurzy, výukové programy v teologických oborech a nauce církve. Vzdělávací programy a kurzy se realizují v Klubech MSKA. CMTI zajišťuje přípravu tiskových projektů a textů pro vzdělávací programy zaměřené na prezentaci teologických oborů a učení církve a studie pro vzdělávání v klubech křesťanské akademie. Prioritou MSKA je vydávání studijních materiálů k vyššímu poznání křesťanské nauky a výklad učení církve a zejména podpora a výklad postojů ČBK a biskupů k problematickým aktuálním záležitostem.

Vzdělávací programy a kurzy CMTI

Vzdělávací program pořádá Cyrilometodějský teologický institut - CMTI při Moravskoslezské křesťanské akademii v Olomouci ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy akademických institucí, s kněžími a osobami s teologickým a akademickým vzděláním. Program je organizován a realizován na seriózním odborném základu, což je jistě zárukou jeho úspěšné budoucnosti. Postupně se má stát nedílnou součástí vzdělávacích, vědecko-výzkumných a společensko-kulturních aktivit MSKA.

Projekt Kurzu teologických studií a nauky církve

Projekt Kurzu teologických studií a nauky církve je naplněním programu obnovy a rozvoje Moravsko-slezské křesťanské akademie nastíněné prezidentem MSKA a rozvíjením podnětu arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera, který doporučil MSKA zaměřit se na vytváření vzdělávacích klubů s pravidelným vzděláváním. Na základě toho byl vypracován tento projekt a ve spolupráci s prezidiem a v součinnosti s odborníky a institucemi je připravován k realizaci v akademickém roce 2019/2020. „Kurz teologických studií a nauky církve“ vychází z koncepce rozvoje vzdělávacích forem MSKA. Dosavadní přednášková činnost rozvíjená v regionálních pobočkách je rozšířená o pravidelné vzdělávaní podle vzdělávacího programu organizovaného plánovaným Cyrilometodějským teologickým institutem při MSKA a výukový program bude realizován v Klubech křesťanské akademie MSKA. Vzdělávací program a kurzy mají poskytnout věřícím a všem zájemcům pravidelné celoživotní akademické vzdělávání v teologických oborech, křesťanské nauce a učení církve v regionu v Klubech MSKA nebo v jiných vzdělávacích střediscích.

Potřeba poskytnout celoživotní vzdělávaní v křesťanském učení vychází z nutnosti poznávat křesťanskou nauku v celé její hloubce a šíři, které vede k plnosti poznání a naplňování ve svém životě v církvi a ve světě. Pravidelné vzdělávání v křesťanské nauce je zajištěno pro děti a mládež ve školském věku v rámci povinné školní formace, především na základním stupni. Vzdělávání v křesťanské nauce na středním stupni a vysokoškolském stupni je poskytováno ve volnější formě v rámci katechezí a příprav na svátosti (biřmování, manželství). Pravidelné vzdělávání v křesťanské nauce v dalším období života pro generaci středního aktivního věku je zaměřeno na potřeby a pomoc určitým skupinám (rodiče, mládež, akolyty, lektory), ale není poskytováno systematické celoživotní vzdělávání v křesťanském učení.

Vzdělávání v křesťanském učení zaměřené k rozvíjení základních náboženských znalostí a na témata reagující na aktuální problémy je dostupné zejména v univerzitních a větších městech. Zájem o vzdělávání v křesťanské nauce je i u střední generace v aktivním věku a u seniorů, ale vzhledem pracovním a rodinným povinnostem je pro ně obtížné účastnit se pravidelného vzdělávání v univerzitních městech.

MSKA chce Kurzem teologických studií vyjít vstříc zájemcům z regionu a poskytnout celoživotní vzdělávaní v křesťanské nauce na akademické úrovni v regionu na dostupných místech pro širší generační okruh. Kurzy jsou součástí celoživotního vzdělávání ve víře a v nauce církve. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují zájemcům vzdělávání na vyšší, tedy vysokoškolské (akademické) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností. Vzdělávání na Cyrilometodějském teologickém institutu má výlučně charakter osobnostního rozvoje v prohlubování nauky víry a církve o poznání teologických a příbuzných oborů.

 

Program Kurzu teologických studií nabízí nejrůznější edukační aktivity – od klasických forem vzdělávání, přes aktivizační programy zaměřené na aplikaci křesťanské nauky v životním stylu, až po nejrůznější animační aktivity.

Realizace výuky v regionu v Klubech MSKA

Výuku organizuje CMTI se realizuje v regionu v Klubech MSKA dle rozvrhu, kde je uvedeno místo konání přednášky i doba její realizace. Základem výuky v kurzu jsou zejména teologické obory rozvíjející učení a dílo sv. Cyrila a Metoděje v celém rozsahu jejich působení, tedy v oborech filozofie, teologie, biblistiky, liturgie, církevního práva, historie, apoštolátu, evangelizace, inkulturace a s tím spojenými pomocnými obory. Dále pak kurzy k výkladu nauky církve ve vztahu k aktuálním problémům, které zajímají jak církevní, tak i civilní společenství.

Vyučujícími na Kurzu jsou vysokoškolští pedagogové, případně odborníci z jiných institucí. Ve výkladu nauky církve jsou vyučujícími  teologové, církevní autority, biskupové a kněží garantující Učitelský úřad církve na svém stupni. Na KTS přednášejí také významní odborníci z praxe. Vyučující na KTS vybírá garant příslušného specializovaného běhu, v jehož kompetenci je příprava rozvrhů a výuky na KTS pro svoji fakultu. Pokud se i Vy chcete stát lektorem na KTS, kontaktujte nás a nabídněte adekvátní téma.

Projekt kurzu teologických studií a záměr zřízení Cyrilometodějského teologického institutu je plánováno zahájit na podzim v akademickém roce 2019/2020.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo