Puls - Fond na podporu kněží a pastorace

Ilustrace
Vydáno: 17.5.2017
Autor: Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D.
Zpět
Fond PULS je prezentován jako podpůrný projekt pro pastoraci a službu kněží v brněnské diecézi. Je to ojedinělý záměr, který vychází z potřeby konsolidovat samofinancování diecéze, která v restitučních nárocích nezískala takové prostředky, jenž by ji finančně zajistily. Cílem fondu je zlepšit stávající systém fungování takzvaného příspěvku na potřeby diecéze, tj. aby podpora diecéze nebyla záležitostí jen anonymního příspěvku do košíku při sbírce v kostele, ale projevem osobní zodpovědnosti věřících. Doposud byla výše příspěvku farností na diecézi stanovena plošně deseti procenty z příjmu, fond má více reflektovat lidskou a ekonomickou situací farností. Pokud je cílem posílit ekonomická soběstačnost diecéze, tak je logické, že celý systém slouží k zlepšení platební bilance farnosti a k výběru většího objemu peněz pro zajištění stále zvyšujících se nákladů na provoz diecéze a platů duchovních. Fond může zvýšit informovanost o využití získaných prostředků.
 
I když primárním cílem fondu není množství vybraných prostředků, jeho cíle jsou zřejmé. Fond, jak zdůrazňují jeho zakladatelé, má především vytvořit "velkou rodinu malých dárců", tj. drobných a ochotných podporovatelů, kteří si uvědomují svoji zodpovědnost za stav a rozvoj místní církve. Jedná se tedy i o pastorační projekt s cílem mobilizovat věřící ve vzathu k církevnímu společenství s vědomím, že církev není instituce řízená duchovními, ale především živé společenství věřících. S touto myšlenkou lze jistě souhlasit, ale zapojí se tohoto projektu dost ochotných a štědrých darců?

Nedomnívám se, na rozdíl od autorů projektu, že lze diecézi budovat jako jeden tým dárců, i když je to tým "pod Božím vedením". Tým se vytváří na základě vztahů a poznání, pro mnohé věřící je diecéze příliš vzdálený subjekt, daleko bližší je jim farnost v níž žijí a kněz, se kterým se pravidelně setkávají. Domnívám se, že základem je budování farního společenství a podpora diecéze je spjata s podporou farnosti, protože ať již věřící přispějí do fondu PLUS či nikoli, farnost částku 280,- Kč na dospělého věřícícho musí na biskupství odeslat. Je možno celý projekt vnímat jako určitou alternativu podpory diecéze, kterou jistě mnozí využijí.

Otevřenou otázkou je dlouhodobé fungování fondu v souvislosti s postupným snižováním státních příspěvků na diecézi a ekonomickým hospodařením s prostředky a movitým majetkem získaným v rámci restitucí. Domnívám se, že stávající částka není konečná a je otázkou, jaká bude její hranice po finančním vyrovnání se státem a zda bude, pro stále snižující se počet věřících, únosná?

Více o celém projektu na http://www.fond.biskupstvi.cz/

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo