Opravdová jednota

Ilustrace
Téma: Spiritualita, Teologie
Vydáno: 17.12.2017
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Každé sezení meditace v našem společenství začíná počáteční modlitbou Johna Maina:

Nebeský Otče, otevři naše srdce tiché přítomnosti ducha svého Syna. Veď nás v ono tajemné ticho, kde se Tvá láska zjevuje všem, kteří volají: Maranatha.... Přijď, Pane Ježíši.

Tato modlitba zdůrazňuje důvod pro meditaci a náš vstup do hluboké modlitby. Právě toto ticho a láska žijící v našem skutečném středu bytí, nás vede, abychom pocítili jednotu s ostatními, s ostatním stvořením i s Bohem.

Je to také Ježíšova modlitba za nás v Janově evangeliu: ‚aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.‘ (Jan 17,21) Tento Ježíšův výrok při jeho rozhovoru na rozloučenou i jeho předchozí nauka: ‚Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic‘ (Jan 15,5-6), shrnují Ježíšovu nádhernou nauku o důležitosti propojení s ostatními a skrze Něj s Bohem.

Tato jednota s Bohem není v křesťanské tradici nahlížena jako celkové splynutí předpokládající ztrátu sebe. Bede Griffiths v knize Manželství východu a západu konstatuje: „Není pochyb o tom, že jednotlivec ztrácí všechen pocit oddělení od Jednoho a zakouší celkovou jednotu, neznamená to ovšem, že jednotlivec už neexistuje. Právě tak, jako je každý prvek v přírodě jedinečným odrazem jedné Skutečnosti, je i každá lidská bytost jedinečným středem vědomí ve všeobecném vědomí“.

Ze své vlastní zážitkové zkušenosti na duchovní cestě poznáváme, že duchovní a morální praxe jako meditace, zahrnující samotu a ticho, pozornost a odstup, dovoluje emocím a touhám očištění a tak se ego sjednocuje a přesahuje sebe sama, vede k daru uvědomění Lásky a Jednoty, v němž jsou Poznávající, Poznávání a Poznané‘ jedním.

Stávání se nedílnou součástí Boha je také nádherně vyjádřeno v jiných tradicích víry:

Chang Tzu, vlivný taoistický filozof, který učil v polovině čtvrtého století před Kristem to vyjádřil takto:

To vše, jež je omezeno formou, podobou, zvukem a barvou,

je nazváno předmětem.

Mezi tím vším je jedině člověk

více než jen předmět.

Přesto má formu a podobu jako předměty,

Není omezen na formu. Je více.

Může sahat k bezforemnosti.

V Upanišádách z Chandogye – jedné z nejstarších Upanišád, možná až z osmého století před Kristem slyšíme:

„Svetaketu, který se vrátil domů poté, co se naučil Védám, je velmi pyšný na svoji učenost a má o sobě vysoké mínění. Jeho otec se jej ptá:

‚Žádal jsi o to poznání, jímž je slyšet to, co není slyšet, myslí se to, co se nemyslí a je poznáváno to, co není poznáno?‘

‚Co je tímto poznáním, otče?‘, zeptal se Svetaketu.

‚Přines mi plod banyánu1.‘

‚Tady je, otče.‘

‚Rozlom jej.‘

‚Je rozlomen, Pane.‘

‚Co v něm vidíš?‘

‚Maličká semínka, Pane.‘

‚Rozlom jedno z nich, můj synu.‘

‚Je rozlomeno, Pane.‘

‚Co v něm vidíš?‘

‚Vůbec nic, Pane.‘ Pak mu otec řekl: ‚Můj synu, z této podstaty v semínku, kterou nemůžeš vidět, vpravdě pochází tento obrovský banyán.

Věř mi, můj synu, neviditelnou a maličkou podstatou je Duch celého vesmíru. To je Skutečnost. To je Atman. To jsi ty.“

Toto sjednocení s Nejvyšší Beztvarovostí je Božský dar vyjádřený v různých tradicích mnoha jmény: nirvana, bez mysli, osvícení, jednota s Milovaným, jednota s Bohem. I když se slova liší, ukazují na tentýž podstatný stav. Nádherně to vyjadřuje súfijská tradice: „Viděl jsem svého Pána okem svého srdce a řekl jsem: ‚Kdo jsi, Pane?‘‚ Ty sám‘, odpověděl.“

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

1Banyán - fíkovník bengálský (pozn překl.)

týdenní nauka křesťanské meditace z wccm.org

zdroj obrázku: Photo by Thomas James Caldwell on Visualhunt / CC BY-ND

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo