Mistr Eckhart a Boží temnota

Ilustrace
Vydáno: 11.12.2017
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Nauka mistra Echarta i Oblaku nevědění mají mnoho společného. Obě podtrhují nepoznatelnost Boha a potřebu přijmout ve vší pokoře svoji neznalost a v klidu věrně setrvávat v temnotě: "Odevzdej se této temnotě a neznalosti." Zde je vidět, nakolik byly oba zdroje ovlivněné Pseudo-Dionýsiem, který mluvil o Bohu jako o "skrytém v temnotě mimo světlo." Tato "temnota a neznalost" je ovšem zdánlivě nepohodlné a nesmyslné místo k přebývání. Poselství mystiků ovšem volá, že Bůh je zde silně přítomen, ovšem na hlubší rovině uvědomění, nad naším 'ego'/racionální úrovní vědomí. Musíme prostě vytrvat v modlitbě a očekávat v důvěře.

Nádherně to vyjádřil Thomas Merton:

Tvůj jas je mojí temnotou.

Nic o Tobě nevím a sám od sebe

si ani nedovedu představit, jak Tě mám poznávat.

Pokud si Tě představuji, mýlím se,

pokud Tě chápu, jsem v klamu.

Pokud jsem při vědomí a jistý tím, že Tě znám, jsem blázen.

Tvá temnota stačí."

Boha prostě nemůžeme rozumově poznat, jak vysvětluje mistr Eckhart: "Musíme nemilosrdně odmítnout vynálezy své mysli jako takové, nápady, spontánní pojmy nebo obrazy věcí mimo nás, nebo cokoli vstupuje do naší hlavy." Jakékoli pochopení musí přijít z Ticha uvnitř: "Vše, co může být vpravdě vyjádřeno slovy, musí přijít zevnitř... nesmí to přijít zvenku. Vskutku to žije v nejvnitřnější části duše." Mistr Eckhart neustále vyzdvihuje důležitost tiché modlitby k uvědomění a otevřenosti vůči Boží skryté Přítomnosti. Nesmíme to chápat tak, že by mistr Eckhart popíral důležitost naší rozumové inteligence. To by jistě neudělal vzhledem ke svému vysoce intelektuálnímu pozadí a životní dráze. I když vnímá, že Bůh nemůže být dosažen rozumem, považuje naše rozumové schopnosti za zásadní pro ujasnění našich intuitivních objevných zážitků. Kontemplace je pro něj zásadní cestou k manželství mysli a srdce.

Jakýkoli vjem Přítomnosti Božské Skutečnosti je vždy zjevením darovaným milostí. Prvním krokem na duchovní cestě podle mistra Eckharta, stejně jako pro Evagria a pouštní otce je ve skutečnosti zjevení, náhlý vhled, 'metanoia', odlišný způsob nahlížení skutečnosti, který přináší uvědomění jiné skutečnosti obklopující tu naši. Tento náhled do hlubšího uvědomění nazval "zrodem Krista v duši" a zdůrazňoval, že "musí být chápán ve smyslu zjevení." Tento nový způsob zřetelného nahlížení nám dovoluje relativizovat svoje chování a svoje obvyklé vnímání, protože odňal závoje, které obvykle tuto vyšší skutečnost zahalují. Pocit, že jsme ode všech a od Boha odděleni, chápe jako naprostou iluzi. Mistr Eckhart to vyjadřuje svým obvyklým stručným způsobem: "Bůh je doma. To tys odešel na procházku."

Mistr Eckhart nahlížel fungování lidského srdce hlouběji a proto mohl poskytovat jasné vedení. Neocenitelnou pomocí je podle jeho názoru schopnost psychologicky a pocitově se odpoutat od skutečnosti, již svými myšlenkami a pocity vytváříme. Odpoutání, po kterém volá, vede v kombinaci s kontemplací k sebepoznání a tedy k poznání Boha: "Skutečnost, již nazýváme Bohem, musí být nejprve nalezena v lidském srdci. Navíc nemohu poznat Boha, pokud nepoznávám sám sebe."

Toto zjevení může nastat kdekoli, nikoli pouze v kostele. například v přírodě, nebo na nároží ulic. Tento dar se objevuje bez vyžádání - naše touhy, byť duchovní, které i tak vycházejí z našeho ego, nás zaslepují vůči skutečnosti: "Lidé říkají: 'Pane, jak si přeji, abych byl rovný Bohu, abych měl tolik oddanosti a pokoje v Bohu, jako druzí, chci to mít taky!... nebo také 'Věci nebudou v pořádku, dokud budu na tomhle nebo tamtom místě, nebo dokud jednám tak nebo onak. Musím odejít a žít v cizí zemi, v poustevně, nebo v klášteře.' Tohle není o nikom jiném, než o tobě.... Proto začni se sebou a opusť sebe."

Ráda bych zakončila návodem mistra Eckharta, který říká všechno: "Každý, kdo chce být citlivý vůči Nejvyšší Pravdě... si nesmí ... uvědomovat ani 'před' ani 'po', nesmí být omezen dosaženými výsledky, nesmí být ovlivněn žádnou pochopenou ideou, nevinný a svobodný.... je jen jedno Nyní: Pohleď!'

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

týdenní nauka ke křesťanské meditaci z wccm.org

Ilustrační foto: Photo via VisualHunt.com

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo