Kontinuita Moravsko-slezské křesťanské akademie v CMKA

Ilustrace
Téma: Vzdělání, Společnost, Historie
Vydáno: 4.8.2021
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Příspěvek podává pohled na hlavní události v historii MSKA a kontinuitu v nové formě v CMKA.

 

ZALOŽENÍ MORAVSKO-SLEZSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

Historický odkaz na Křesťanskou akademii v Římě

Moravsko-slezské křesťanské akademie má návaznost na Křesťanskou akademií Řím - Velehrad a také spojitost se Slovenským Ústavem svätých Cyrila a Metoda působící v Římě v období komunistické totality v ČSR.

Nástupem komunistické moci a zahájením pronásledování církve byla katolickými exulanty koncem května 1950 v Římě ustanovena Křesťanská akademie jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy, nedlouho předtím založené v Londýně. Duchovním otcem vydavatelství byl prof. Karel Vrána. Obdobného charakteru byl z iniciativy kardinála J. Tomka založen roce 1961 Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda pro vzdělávání kněží a edičního působení. Tyto instituce se staly středisky, která svojí publikační činností (vydáváním a distribucí křesťanské a teologické literatury) významně napomáhaly ve vzdělávání v teologii a nauce církve křesťanů v totalitním Československu.

Po pádu totalitního režimu v roce 1990 nastal proces obnovy parlamentní demokracie a společnosti. Nastává zásadní obrat a náprava vztahů státu k církvím, zrušení represivního poměru, zahájeny restituce a plně svobodné působení Církve. V oblasti vzdělávání byly obnoveny diecézí katechetická střediska, výuka náboženství ve školách, obnovena činnost teologických fakult při Univerzitách, a rozvinuta bohatá publikační činnost nových křesťanských nakladatelství.

Založení Moravsko-slezské křesťanské akademie.

V kontinuitě (odkazu) na Křesťanskou akademii v Římě vznikly v Československu v roce 1990 spontánně a nezávisle dvě samostatné sdružení Česká křesťanská akademie v Praze a Moravsko-slezská křesťanská akademie v Brně. Na Cyrilometodějský ústav, rozvíjející cyrilometodějský odkaz nebylo navázáno vznikem obdobného střediska s tímto názvem i zaměřením a to ani na Moravě ani na Slovensku.

Dne 12. 6. 1990 byla založena zakladateli doc. Dr. Bohumírem Langem a Jiřím Hanušem osvětové organizace s názvem Moravsko-slezská křesťanská akademie a podle jejich zakladatelů s charakterem jako „volné sdružení mužů a žen, kteří chtějí zajistit možnost dalšího vzdělávaní dospělých křesťansky smýšlejících občanů. Současně má toto společenství přispívat k vytváření a formování společenství farních“.[1]

Příprava - návrh Stanov MSKA – charakter, činnost, členství, orgány. Přípravný výbor podal v roce 1990 žádost na Ministerstvo vnitra ČR o registraci s příslušným dokumenty, zejména Návrh Stanov dobrovolné společenské organizace Moravskoslezská křesťanská akademie, ve kterém je uvedena činnost:

- pořádaní přednášek z oblasti přírodních věd, filosofie a teologie,

- pořádání kurzů s osvětovým programem,

- vydavatelská činnost / časopis Dialog – Evropa XXI.“

V návrhu k členství v MSKA je uvedeno, že MSKA nemá členy, pouze aktivisty. V tomto sdružení se neplatí příspěvky, aktivistou je každý, kdo o činnost projeví zájem, pokud dovrší 17 rok života.

Dále bylo v návrhu stanoveno, že MSKA se řídí platnými směrnicemi pro činnost laiků v katolické církvi, řídí se také dílčími nařízeními olomouckého a brněnského ordinariátu.

Návrh k orgánům MSKA uvádí: vedoucí MSKA: doc. MUDr. Bohumír Lang., Csc., a pro činnost MSKA je sestaven výbor ve složení MUDr. Bohumír Lang – předseda, MUDr. Augustin Svoboda – tajemník, Ing. Jiří Povolný a Jiří Hanuš – členové výboru.

Sídlo a centra MSKA: dojednáno, že MSKA má dvě centra – Brno a Olomouc, ústředí Akademie je v Brně v augustiniánském opatství, Mendlovo nám. 2, 603 00 Brno.

Orgány MSKA: bylo stanoveno, že „jediným orgánem oprávněným v současné době jednat jménem MSKA je její přípravný výbor. Z návrhu stanov: Hlavním orgánem je plenární zasedání MSKA svolané každý rok. Plénum volí 15členné předsednictvo MSKA, které je výkonným na dobu 2 let. V čele předsednictva je president se 4 vicepresidenty, tajemník a pokladník. Tito tvoří užší vedení MSKA, které je oprávněno jednat jménem sdružení.[2] V návrhu se v závěru uvádí, že podrobnější stanovy budou vypracovány později. Další samostatné organizační jednotky nejsou zatím zřizovány.[3]

Založení časopisu DIALOG EVROPA XXI.

V roce 1990 vychází první číslo časopisu DIALOG EVROPA XXI. Přípravný výbor ve své žádosti o registraci MSKA uvádí, že klade za cíl oživit činnost laiků v církvi v duchu výzev II. vatikánského koncilu i výzev současného papeže. Chce být zároveň hnutím v nejlepším slova smyslu ekumenickým“. Dále se uvádí „ Jedním z důležitých prostředků k tomuto cíli je vydávání čtvrtletníku s názvem DIALOG EVROPA XXI. Název našeho časopisu by chtěl vyjádřit ochotu nás křesťanů k obecnému dialogu se všemi složkami společnosti o možnostech a rysech lidské rodiny ve XXI. století. V rámci snahy po dialogu chceme zveřejňovat překlady významných článků i přednášek ze sympozií v zahraničí i originální práce našich autorů. Chceme přinášet životopisy a ukázky díla předních křesťanských osobností, které mnozí lidé u nás znají jen podle jména. Součástí našeho časopisu budou samozřejmě i aktuální zprávy ze současného vědeckého i uměleckého dění“.

Dne 10. XI. 1992 byla na setkání a jednání pléna MSKA zřízena komise pro přípravu definitivní podoby stanov a po diskuzích byly vypracováno definitivní znění Stanov s příslušnými ustanoveními o členství, orgánech akademie a hospodaření., které byly Ministerstvem vnitra dne 23. 1. 1992. [4]

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ A CHARAKTER MSKA V LETECH 1990-2020

V roce 1990 po založení MSKA pod vedením 1. předsedy MSKA prof. MUDr. Bohumírem Langem byly budovány organizační struktury – centrum v Brně a regionální pobočky. Rozvíjela se vzdělávací a přednášková činnost a vydávání časopisu Dialog Evropa XXI.

V roce 1997 byla zvolena předsedkyní MSKA PhDr. Jiřina Štouračová a prof. Lang čestným předsedou. V roce 1997 dochází k organizačním změnám struktury akademie a byly ustanoveny 3 oblasti podle diecézí moravské provincie (Olomouc, Brno, Ostrava). V roce 2000 rozšiřuje svoji spolupráci na mezinárodní úrovni a vstupuje MSKA do mezinárodní organizace FEECA pro křesťanské vzdělávání dospělých v Evropě. Přednášková Fotogalerie činnost je rozšířená o pořádání kurzů, akademických dnů a konferencí, vydávaní publikací a publikační činnost.

V roce 2012 byl zvolen předsedou MSKA P. Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D., a je rozvíjena činnost regionálních poboček a pořádání kurzů. V roce 2017 je završen projekt a vydána elektronická verze časopisu DIALOG EVROPA XXI.

V roce 2017 byl zvolen předsedou MSKA P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček. V roce 2018 dochází ke změnám organizačních struktur a Stanov MSKA. Změna sídla MSKA: ústředím se stává Olomouc, sídlo moravské církevní provincie, a Brno se stává druhým centrem MSKA (na adrese augustiniánského opatství). Změna a návrat k původnímu označení řídících orgánů: z předsedy na prezidenta MSKA, místopředsedy na viceprezidenta a z předsednictva na prezidium MSKA. založení Klubů křesťanské akademie s programem pravidelných kurzů a zřízení Akademického kolegia MSKA pro přípravu programu z akademické a vědeckou činnost.

2019 – založení Cyrilometodějského institutu MSKA pro studium cyrilometodějského odkazu a Kolegium kněží pro přípravu programů křesťanského učení a nauky církve. Rozvoj publikační činnosti.

V roce 2020 na VS MSKA byly schváleny zásadní změny a úpravy Stanov – schválena změna názvu z Moravsko-slezská křesťanská akademie na Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) se symbolickými pobočnými sídly Velehrad a Řím vyjadřující vztah k cyrilometodějskému odkazu a Velehradu a kontinuitu s křesťanskou akademií a vztah k Římu. Schváleno bylo Programové prohlášení, priority a principy směřování CMKA vyjadřující nové směřování CMKA a perspektivy dalšího rozvoje činnosti.

KONTINUITA MORAVSKO-SLEZSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE A PERSPEKTIVA V NOVÉ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMII

Kontinuita a odkaz osobností rozvíjejících cyrilometodějské dílo.

CMKA ve svém dalším směřování chce navázat na osobnosti, které významným způsobem rozvíjely odkaz díla a učení sv. Cyrila Metoděje a také se inspirovaly ve svém působení.

P. FRANTIŠEK SUŠIL, rektor semináře, biblista, národní buditel, který při příležitosti milénia 1000 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu mimořádným způsobem rozvinul jejich odkaz založením Cyrilometodějského dědictví a dalšími aktivitami připomínajícími a rozvíjejícími cyrilometodějský odkaz při výchově kněžských generací.

A. C. STOJAN, arcibiskup olomoucký, poslanec, zakladatel mnoha aktivit rozvíjejících mimořádným způsobem cyrilometodějský odkaz. Rozšířil všestranné dílo o unionistické kongresy a cyrilometodějské řádové společenství.

FRANTIŠEK KARDINÁL TOMÁŠEK, arcibiskup pražský, který se inspirovaly a rozvíjel dílo sv. Cyrila a Metoděje ve svém pedagogickém působení na Moravě i pastoračním v Praze.

TOMÁŠ KARDINÁL ŠPIDLÍK, profesor Orientálního ústavu v Římě, teolog východní křesťanské tradice, který ve svém učení rozvíjel východní křesťanskou spiritualitu.

SV. JAN PAVEL II., první slovanský papež, který vyhlášením sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony rozvinul jejich odkaz, aby Evropa dýchala oběma plícemi západní a východní tradice, udělené v jubileu 1100 výročí úmrtí sv. Metoděje, a zdůraznil význam poutního místa Velehradu při své první návštěvě Československa s výzvou, aby se Velehrad stal místem vzdělávání, studií a dialogu pro evangelizaci Evropy. K naplnění této výzvy směřujeme novým názvem Cyrilometodějská křesťanská akademie, aby byla místem celoživotního vzdělávání, studií a dialogu v christianizaci, evangelizaci a rozvíjení západní a východní tradice.

Programové prohlášení CMKA schválené VS CMKA 2020

„V roce 30. výročí založení Moravsko-slezské křesťanské akademie, k připomínce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila a ustanovení sv. Metoděje metropolitou moravsko-panonským a odkazu jejich evangelizačního a vzdělávacího díla,

- k rozvíjení odkazu osobností Františka Sušila, A. C. Stojana, kardinála Františka Tomáška, kardinála Tomáše Špidlíka a z podnětu papeže sv. Jana Pavla II., aby se Velehrad stal místem vzdělávání, studií a dialogu pro evangelizaci Evropy.

- v návaznosti na dílo a působení Křesťanské akademie a Ústavu sv. Cyrila a Metoděje v Římě a v záměru rozvíjet odkaz obou institucí:

projevujeme vůli, aby byl upraven původní název MSKA na Cyrilometodějská křesťanská akademie (zkráceně CMKA) s rozšířením symbolických pobočních sídel na Velehradě a v Římě.

Tímto vyjadřujeme záměr dalšího směřování naší činnosti spojenou s křesťanským vzděláváním, kulturním rozvojem a evangelizačním dílem a dialogem podle příkladu spolupatronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje“.

Programové prohlášení vyjadřuje kontinuitu k historickým odkazům osobností a jejich díla k inspiraci v současné působení a k perspektivě dalšího směřování Cyrilometodějské akademie.

Priority vyplývající z Programového prohlášení CMKA

 1. Celoživotní vzdělávaní laiků v nauce katolické víry formou pravidelného vzdělávaní v naukových programech a kurzech z teologických disciplín k přípravě laiků v naplňování jejich poslání ve světě evangelizací a dialogem v součinnosti s akademickým kolegiem a Tematickými sekcemi CMKA.
 2. Podporování služby učitelského úřadu církve na všech stupních (papež, biskupové a kněží) formou výkladu papežských dokumentů, v učitelské službě biskupů jak v kolegiu, tak samostatně v diecézích a osvětlení postojů České biskupské konference v učitelské službě biskupů a k pomoci kněžím ve farnostech v součinnosti s Kolegiem duchovních CMKA.
 3. Zakládání klubů křesťanské akademie jako míst pravidelného vzdělávaní, klubového setkávání k diskuzi, dialogu a sdílení křesťanských kulturních hodnot.
 4. Rozvíjení studia osobností a díla sv. Cyrila a Metoděje v celém rozsahu v oblastech lingvistiky (vytvořili slovanské písmo) biblistiky (překlad Písma sv. do slovanského jazyka), teologie (hlásali nám víru svatou), filozofie (učení východních církevních otců), liturgie (slovanská liturgie), právo (společenský zákoník) v Římě pak diplomacie (legáti vztahů papež – císař)
 5. Rozvíjení ediční a publikační činnosti vydáváním časopisu Dialog Evropa XXI., odborných publikací, textů a studijních materiálů pro programy celoživotního vzdělávání.

Principy nového směřování CMKA:

 1. Budování vztahů na principech úcty a přátelství k církvím a náboženským společnostem. CMKA ve své činnosti a směřování buduje vztahy k církvím a náboženským společnostem na zásadách vzájemného respektu, úcty a přátelského dialogu.
 2. Otevřenost k účasti a členství bez ohledu na studium, zaměstnání a náboženskou příslušnost. CMKA je k dalšímu rozvoji otevřená akademikům a osobám působící akademické oblasti, ale i osobám zajímajícím se o poznání křesťanského učení a ctícím křesťanské hodnoty bez ohledu na jejich studium, zaměstnání a náboženskou příslušnost.
 3. Směřovat k širší nadregionální působnosti v Evropě. CMKA ke svému rozvoji rozšiřuje svoji působnost z Moravské církevní provincie v zemích Moravy a Slezska v otevřené spolupráci s institucemi v zemích a státech Evropy, které jsou zejména spojené a rozvíjející cyrilometodějskou tradicí: Řím – Itálie, Soluň – Řecko, Nitra – Slovensko, Krakov – Polsko.
 4. Věnovat se celoživotnímu vzdělávaní v křesťanském učení a ekumenickém sdílení duchovních tradic. CMKA ve své dalším směřování se zaměřuje na celoživotní vzdělávání v křesťanském učení a rozvoji ekumenického dialogu a sdílení duchovních tradicí, zejména západní a východní křesťanskou tradicí.
 5. Podporovat veřejné a svobodné působení křesťanských církví v dialogu a spolupráci se státními institucemi a civilním společenstvím zejména ve školství a kultuře. CMKA se chce ve svém novém směřování a perspektivě zaměřit na prezentaci a zachování křesťanských hodnot ve společnosti a to podporou veřejného a svobodného působení křesťanských církví v dialogu se státními institucemi a občanskou společností, a to zejména v oblastech školského vzdělávání a rozvoji kultury.

Programové prohlášení, priority a jejich naplňování jsou základem k rozvíjení odkazu křesťanské akademie v Římě. Nové směřování Akademie kontinuálně navazuje na období Moravsko-slezská křesťanská akademie a směřuje k novému působení a perspektivě ve formě Cyrilometodějské křesťanské akademie, která chce rozvíjet odkaz díla sv. Cyrila a Metoděje jak na Moravě, tak i v Evropě v dialogu a sdílení duchovních tradic.

Autor. P. ThDr. ICLic.  Jiří Koníček

 

[1]Srov. Spis AI/1, Státu organizace MSKA registrace, Archiv CMKA, dokument MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤNSKÁ AKADEMIE.

[2] Srov. NÁVRH STANOV DOBROVOLNÉ SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, spis. Z. VSP/1 – 1228/90 – R, 12/6.1990, Archiv CMKA, spis.AI/1, Olomouc.

[3]Srov. NÁVRH STANOV DOBROVOLNÉ SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE MORAVSKOSLEZSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, spis. Z. VSP/1 – 1228/90 – R, 12/6.1990, Archiv CMKA, spis.AI/1, Olomouc.

[4] Stanovy MSKA byly Ministerstvem vnitra registrovány dne 23. 1. 1992 č. j. VSP/1990 – X.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

 • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
 • Telefon: +420 732194741
 • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
 • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo