Digitální svět práce, průmysl 4.0

Ilustrace
Téma: Vzdělání, Společnost, Právo
Vydáno: 22.9.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Deklarace účastníků semináře
hnutí Křesťan a práce na téma
„Digitální svět práce, průmysl 4.0“

(Velehrad, 8. - 10. 9. 2017)

 

Účastníci semináře se shodli na tom, že digitalizace v současném světě práce je všudypřítomný jev, který přináší určitá rizika, avšak zároveň nabízí nové příležitosti a šance. Není pochyb o tom, že v budoucnu bude mít digitalizace a robotizace práce stále intenzivnější dopad nejen na zaměstnavatele a zaměstnance, ale také na jejich rodiny a široké okolí. Vyžádá si změny ve vzdělávacím systému, který bude stále více muset rozvíjet klíčové kompetence vzdělávaných, zejména schopnost kritického myšlení a řešení problémů.

Zcela zásadní hodnotou, kterou je nutno zachovat i v budoucnu, je udržování kvalitních mezilidských vztahů založených na solidaritě a vzájemné toleranci, ve kterých bude mít své místo i správně chápaný smysl pro oběť a ochota omezovat vlastní pohodlí k dobru druhých. Nutnou podmínkou pozitivního vývoje společnosti respektující etické zásady je prostředí míru, ve kterém bude prostor k harmonickému rozvoji jednotlivce, rodiny (jako společenství muže a ženy) a celé společnosti.

Digitální éra nepochybně představuje v mnoha ohledech určité usnadnění života. Technické prostředky mohou přispívat k efektivnějšímu využívání času, k větší flexibilitě a k rychlejšímu plnění pracovních povinností. S časem, který člověk díky novým technologiím dokáže ušetřit, je však vždy třeba nakládat jako s Božím darem a nevěnovat jej pouze osobním zájmům a prospěchu.

Hnací silou technologického pokroku nesmí být snaha zaměstnavatelů, zejména nadnárodních společností, o dosažení maximálního zisku, pokud nejsou respektována práva zaměstnanců, nejsou zajištěny důstojné pracovní podmínky či dochází k neúměrnému zatěžování životního prostředí. Lidská činnost musí být usměrňována tak, aby nebyl ničen „společný domov“ (papež František, Laudato sí).

Závěrem účastníci semináře konstatují, že technický a společenský pokrok je třeba využívat k harmonizaci mezilidských vztahů ve společnosti, aby bylo každému člověku umožněno žít v plné lidské důstojnosti. K šíření vhodných morálních hodnot musí každý jednotlivec svým vlastním příkladem.

Účastníci vyzývají všechny zodpovědné zaměstnanecké a odborové organizace, politiky, církevní činitele, nevládní organizace a další subjekty, aby se v nastupující digitální éře zasazovali o zajištění důstojných životních a pracovních podmínek, hájili základní etické principy a přispívali k harmonizaci mezilidských vztahů v duchu sociálního učení církve

Velehrad 10. září 2017

Jiří Konečný

Předseda spolku „Křesťan a práce“.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo