Digitální svět práce, průmysl 4.0

Ilustrace
Téma: Vzdělání, Společnost, Právo
Vydáno: 22.9.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Deklarace účastníků semináře
hnutí Křesťan a práce na téma
„Digitální svět práce, průmysl 4.0“

(Velehrad, 8. - 10. 9. 2017)

 

Účastníci semináře se shodli na tom, že digitalizace v současném světě práce je všudypřítomný jev, který přináší určitá rizika, avšak zároveň nabízí nové příležitosti a šance. Není pochyb o tom, že v budoucnu bude mít digitalizace a robotizace práce stále intenzivnější dopad nejen na zaměstnavatele a zaměstnance, ale také na jejich rodiny a široké okolí. Vyžádá si změny ve vzdělávacím systému, který bude stále více muset rozvíjet klíčové kompetence vzdělávaných, zejména schopnost kritického myšlení a řešení problémů.

Zcela zásadní hodnotou, kterou je nutno zachovat i v budoucnu, je udržování kvalitních mezilidských vztahů založených na solidaritě a vzájemné toleranci, ve kterých bude mít své místo i správně chápaný smysl pro oběť a ochota omezovat vlastní pohodlí k dobru druhých. Nutnou podmínkou pozitivního vývoje společnosti respektující etické zásady je prostředí míru, ve kterém bude prostor k harmonickému rozvoji jednotlivce, rodiny (jako společenství muže a ženy) a celé společnosti.

Digitální éra nepochybně představuje v mnoha ohledech určité usnadnění života. Technické prostředky mohou přispívat k efektivnějšímu využívání času, k větší flexibilitě a k rychlejšímu plnění pracovních povinností. S časem, který člověk díky novým technologiím dokáže ušetřit, je však vždy třeba nakládat jako s Božím darem a nevěnovat jej pouze osobním zájmům a prospěchu.

Hnací silou technologického pokroku nesmí být snaha zaměstnavatelů, zejména nadnárodních společností, o dosažení maximálního zisku, pokud nejsou respektována práva zaměstnanců, nejsou zajištěny důstojné pracovní podmínky či dochází k neúměrnému zatěžování životního prostředí. Lidská činnost musí být usměrňována tak, aby nebyl ničen „společný domov“ (papež František, Laudato sí).

Závěrem účastníci semináře konstatují, že technický a společenský pokrok je třeba využívat k harmonizaci mezilidských vztahů ve společnosti, aby bylo každému člověku umožněno žít v plné lidské důstojnosti. K šíření vhodných morálních hodnot musí každý jednotlivec svým vlastním příkladem.

Účastníci vyzývají všechny zodpovědné zaměstnanecké a odborové organizace, politiky, církevní činitele, nevládní organizace a další subjekty, aby se v nastupující digitální éře zasazovali o zajištění důstojných životních a pracovních podmínek, hájili základní etické principy a přispívali k harmonizaci mezilidských vztahů v duchu sociálního učení církve

Velehrad 10. září 2017

Jiří Konečný

Předseda spolku „Křesťan a práce“.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo