Dech

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 5.2.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Dech – dar života. Máme-li z toho či onoho důvodu potíže s dýcháním,  opravdu si vážíme tohoto daru jinak považovaného za samozřejmý. V aramejštině – jazyku, kterým mluvil Ježíš – a v hebrejštině, řečtině a latině, je jedno slovo (rucha, ruach, pneuma a spiritus) používáno pro dech, vítr a duch. V knize Genesis 1 čteme o „mocném větru nad povrchem vod“ někdy se to překládá jako „Ale nad vodami se vznášel se duch Boží“ a stvoření započalo. Když Bůh člověka formoval, „vdechl mu v chřípí dech života“ V evangeliu podle Jana se Ježíš ukazuje svým učedníkům, „dechl a řekl jim: ‚Přijměte Ducha svatého‘“ Jan 20,22

 

Důležité je docenit a držet v mysli toto spojení mezi dechem a duchem. V meditaci si silně uvědomujeme důležitost dechu a toho, jak přemosťuje tělo a mysl. Tělo, mysl a duch tvoří nedílný celek. Pokud tělo odpočívá, dech se uklidňuje a rovněž tak i mysl. Pokud jste ve stresu nebo rozrušeni, je váš dech povrchní a rychlý. Pokud jste uvolněni, je váš dech pomalý a hluboký. Všichni jste si vědomi tohoto propojení ze své vlastní zkušenosti. Pokud tedy pracujete na utišení a uvolnění svého těla, i váš dech začne plynout přirozeně, vaše mysl se taktéž uklidní a dovolí vyrůst vašemu uvědomění ducha.

 

John Main věnoval pozornost možnosti říkat mantru a spojit to s dechem, protože to také pomůže, aby mantra v našem bytí zakořenila. Totéž najdeme v Philokalii: „Ať se vzpomínka na Krista spojí s tvým dechem. Pak pochopíš užitečnost ticha.“ (Sv. Jan Klimak)

 

Následující pasáž z Philokalie jde ještě dále: „Víš, bratře, když dýcháme, vdechujeme a vydechujeme vzduch. Na tom je založen život těla a na tom záleží jeho teplota. A , když tedy sedíš ve své cele, soustřeď svoji mysl, uveď ji na stezku dechu, po které vzduch vstupuje, přinuť jej, aby vstoupil do srdce spolu se vdechovaným vzduchem a podrž jej tam. Drž jej tam, ale nenechávej jej tichým nebo nečinným. Spíše mu dej následující modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou.“

 

Toto cvičení zní podobně, jako jedno dechové cvičení indické Pranájámské jógy. I když jsou tato cvičení užitečná, přesto musíme dávat pozor. Je třeba je praktikovat se zkušeným učitelem a pod jeho/jejím vedením tak, jak se to praktikovalo v tradici Hinduismu a v pravoslavné mnišské tradici. Pokud se to dělá jen na základě četby knih a na vlastní pěst, může to opravdu způsobit fyzické problémy.

 

John Main vždy zdůrazňoval, aby byla disciplína jednoduchá a pouze navrhoval spojení mantry s dechem, pokud by to dobře fungovalo a udrželo vaši pozornost zaměřenou jedním směrem. Nejdůležitějším hlediskem, které podtrhoval, bylo zaměření na modlitební slovo, na mantru. Pokud pro vás spojení dechu a mantry nefunguje, zaměřte se pouze na mantru.

 

V těchto verších je nádherně vyzdvižena důležitost polohy těla a dechu v meditaci:

 

Když medituješ, buď jako hora

Nepohnutě zasazená do ticha.

Její myšlenky koření ve věčnosti.

Nedělej nic, jen seď, buď

A sklidíš ovoce plynoucí z tvé modlitby.

 

Když medituješ, buď jako květina

Neustále nasměrovaná na slunce.

Její lodyha, jako páteř, je neustále přímá.

Buď otevřený, připraven přijmout cokoli beze strachu

A nebude ti chybět světlo na cestu.

 

Když medituješ, buď jako oceán

Ve svých hlubinách nepohnutelný.

Jeho vlny přicházejí a odcházejí.

Buď v srdci klidný

A myšlenky odejdou samy.

 

Když medituješ, pamatuj na svůj dech:

Díky němu člověk ožil.

Pochází od Boha a k Bohu se vrací.

Sjednoť modlitební slovo s proudem života a nic tě neoddělí od Dárce života.

 

Každá hora nás učí vědomí věčnosti.

Každá květina, když uvadne, učí nás čemusi pomíjivému.

Oceán nás učí, jak podržet pokoj uprostřed nepřátelství,

A láska nás vždy učí Lásce.

 

Bratr Serapion z hory Athos, upraveno P. Janem Berezou OSB

 

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

týdenní nauka světového společenství pro křesťanskou meditaci wccm.org

zdroj obrázku: Visualhunt

 

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo