Stáří z pohledu 21.století

Ilustrace
Vydáno: 21.10.2017
Autor: Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
Zpět

Otázka délky a kvality života či jiné souvislosti. To i jiné další byly témata XVIII. bioetické konference pořádané MSKA Olomouc ve spolupráci s Etickou komisí LF UP a FN Olomouc a Muzeem umění Olomouc, pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera., která se konala 7.10.2017 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci za účasti asi 60 posluchačů. Konferenci moderoval předseda olomoucké pobočky MSKA PhDr. Roman Zaoral.

Délka dožití se v ČR zvětšila, u žen se prodloužila na 82.1 roku a u mužů na 70.2 roku. Počínajícím stářím myslíme věk mezi 60-74 lety (mladší senioři), vlastním stářím myslíme věk mezi 75- 89 lety (někdy věk mezi 75-84 roky nazýváme staří senioři) a pro věk nad 90 resp. 84 roků užíváme termín dlouhověkost nebo také velmi staří senioři. I když biologický a skutečný věk nebývají to stejné, stáří vždy přinášelo problémy osobě samé, ale také společnosti. Obecně se říká, že životní úroveň společnosti by měla být měřena mírou starostlivosti o staré osoby. Vyhrocený individualismus, morální relativismus a stále více zdůrazňovaný obdiv k mládí a jeho schopnostem však rozevírají pomyslné nůžky mezi oběma generacemi. Z tohoto pohledu je možné vnímat téma proběhlé konference jako veskrze aktuální.

Úvodní přednášku na téma „Hodnota stáří“ přednesl P. MUDr. Mgr. Lukáš Fošum,OP. Na příkladu starozákonního krále Davida ukázal, že na stáří a i smrt je nutné se připravit, tedy nezkoumat jak stárnout, pečovat o sebe nebo shromažďovat majetek, ale s čím stárnout. Nést plody, znovu se narodit a učinit zadost spravedlnosti. Tak se získá i úcta ke stáří. Ředitelka Gerontologického centra Praha proděkanka Fakulty humanitárních studií UK doc. I. Holmerová Ph.D. prezentovala téma „Stáří z pohledu současné gerontologie“. Fundovaně shrnula aktuální otázky gerontologie, pramenící z praxe a výuky tohoto oboru na vysoké škole. Zakladatel a emeritní ředitel Odborného léčebného ústavu neurologického a gerontologického v Moravském Berouně MUDr. J. Podivínský přednesl sdělení „Zapomínání pohledem neurologa“. Zaměřil se hlavně na Alzheimerovu chorobu ale i na jiné jakými jsou Wernicke-Korsakoff syndrom, Ganserův syndrom a další. Zmínil centrum Pamatováček, o.p.s. Olomouc v péči o takové nemocné. O funkci AGE centra v Olomouci, nového projektu ambulantní péče o staré osoby, hovořila J. Malotová. Zkušenosti z pracovišť na kterých je péče o staré osoby hlavním a nebo častým úkolem prezentovali autoři z FN Olomouc. Názvy jejich přednášek nejlépe vypovídají o stěžejních problémem gerontologie v nemocniční praxi. „Křehký senior v akutní péči“ to bylo téma přednášky Mgr. L. Šeflové, která je vrchní sestra a MUDr. L. Daniše lékaře II. interní kliniky-gastro-enterologické a hepatologické FN Olomouc. „Geriatrické ošetřovatelství včera a dnes“ téma přednášky Mgr.L.Danielové z Oddělení geriatrie FNOL a Mgr. N. Sochorové z Kliniky onkologické tamtéž. „Aktuální výzvy geriatrie“ téma přednášky MUDr.M.Bretšnajdrové,Ph.D. přimářky Oddělení geriatrie FN Ol. Ze všech sdělení mimo ostatní vyplynulo, že bez ekonomického zázemí nelze adekvátní péči poskytovat, nicméně bez lidského přístupu s notnou dávkou altruismu nelze takovou péči poskytovat vůbec.

Bohatá diskuze ke všem přednáškám byla mimo ostatní odrazem správně voleného tématu konference a její úspěšnosti v očích účastníků.

V Olomouci dne 17.10.2017

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.,
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
LF UP a FN Olomouc

Ilustrační foto: pixabay.com

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo