Společenství nebo jednota

Ilustrace
Vydáno: 24.3.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Otcové prvotní církve neměli ani stín pochybnosti o tom, že je jednota s Bohem možná pro všechny:

„Bůh je životem všech svobodných bytostí. Je spásou všech, věřících i nevěřících, spravedlivých i nespravedlivých, zbožných i bezbožných, těch kdo jsou svobodni od vášní i těch, kdo jsou v nich chyceni, mnichů i těch kdo žijí ve světě, učených i analfabetů, zdravých i nemocných, mladých i starých.“ (Řehoř z Nyssy)

Důvod toho se nachází v jejich teologii. Řečtí filozofové, zvláště Platón byl prvním kdo formuloval myšlenku o tom, že máme cosi zásadního společného s Bohem. Nazvali to ‚nous‘ čístá intuitivní inteligence, na rozdíl od rozumové inteligence. Mít něco společného s Bohem nám umožňuje Boha poznat. Převládající myšlenkou v raném myšlení bylo, že ‚podobné může poznávat podobné‘. Naše každodenní zkušenost to také potvrzuje. Jedině máme-li cosi podstatného společného s jiným člověkem, pak můžeme žít v opravdovém vztahu k němu, můžeme s ním být jedno v mysli i v duši.

Otec prvotní církve, Klement z Alexandrie vnímal podobnost mezi konceptem ‚nous‘ a konceptem vyjádřeným v první knize Mojžíšově, že jsme stvořeni k ‚Božímu obrazu‘. ‚Obraz‘ byl pro ně srovnatelný s ‚nous‘. Pak následně Origenes, kapadočtí otcové, Evagrius, a ještě později mistr Eckhart – ti všichni vnímali tento ‚obraz Boha‘ jako důkaz naší původní a zásadní jednoty s Bohem. Důvodem, proč se můžeme dotýkat a jsme dotýkání touto nejvyšší meziosobní skutečností je to, že je cosi v nás této skutečnosti podobné. Totéž přesvědčení nacházíme také v Ježíšových slovech: ‚Vždyť království Boží je mezi vámi!‘ (Lk 17,21) Sv Pavel ve svém prvním listu Korintským říká: ‚Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?‘ (1 Kor 6,19) Meditace nám pomáhá opravdově zakusit tuto zkutečnost, tuto živou sílu jako Krista v nás, dodávající nám energii, uzdravující, proměňující a uvádějící nás do většího uvědomění, celistvosti a soucitu.

Podobnost byla v křesťanství přijímána vždy – duše jako zrcadlo Boha – naprostá jednota byla ovšem často předmětem pře. A přece v ‚Tomášově evangeliu‘ slyšíme: ‚Kdo by pil z mých úst, bude jako já. Já sám se stanu tím člověkem a skryté věci budou tomu člověku odhaleny.‘ V ‚evangeliu podle Jana‘ nacházíme Ježíšovu nádhernou modlitbu za jednotu: ‚aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.‘ (Jan 17,21)

Na mystiky, kteří zakusili tuhle totožnost a mluvili o ní, se dívali ostatní s podezřením. Mistr Eckhart mluvil o zrození ‚Slova‘ v duši, čímž myslel uskutečnění vědomí Krista v nás, což je naše spojení s Bohem: „Podobně jsem často říkal, že v duši je cosi, co je blízce vztaženo k Bohu, že je s ním jedno a nejen sjednoceno.“ Sv. Terezie z Avily mluvila o ‚Hradu nitra‘, o sedmé komnatě duchovního manželství jako o trvalém stavu sjednocení až za vytržením, o naprosté jednotě.

A přece, v křesťanství spíše mluvíme o společenství, než o jednotě. Díváme se na to nikoli jako naprosté splynutí, ale „není pochyb o tom, že jednotlivec ztrácí jakýkoli pocit oddělení od Jediného a zakouší naprostou jednotu, což ovšem neznamená, že by už jednotlivec neexistoval. Právě tak jako je každý prvek v přírodě jedinečným obrazem jedné Skutečnosti, je každá lidská bytost jedinečným středem uvědomění ve všeobecném uvědomění.“ (Bede Griffiths ‚Manželství Východu a Západu‘)

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

Z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace, rok 1, dopis 48

zdroj obrázku: Visualhunt

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo