Působení církve ve zdravotnictví v ČR - Mons. Bohumír Vitásek

Ilustrace
Téma: Společnost, Historie, Etika
Vydáno: 4.8.2021
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Referát ke konferenci k tématu 30 let svobodného působení církve v české společnosti poskytuje přehled o působení církve ve zdravotnictví a organizaci služby nemocničních kaplanů v ČR.

 

Nemocným doma i v nemocnicích vždy sloužili kněží. Přicházeli, aby sloužili nemocným svátostmi. V době totality bylo pro kněze často náročné se do nemocnic vůbec dostat, a že by byl někdo ustanoven nemocničním kaplanem (NK), to bylo naprosto vyloučeno.

Po změně režimu v r. 1989 byli ustanoveni kaplani ve vězeňské službě (1998) a vojenští kaplani (1998), ale v nemocnicích (i sociálních zařízeních) zůstávala služba stále na kněžích z farností.

Dne 20. 11. 2006 byla uzavřena Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví v České republice (ERC). Záleželo na benevolenci ředitelství jednotlivých nemocnic, zda na základě této Dohody nemocničního kaplana přijmou a budou jej financovat. Nemocnice jsou, jak známo, zřizovány různými subjekty, např. krajskými či městskými úřady, soukromými majiteli. V letech 2011 a 2019 byly uzavřeny dodatky k této Dohodě, ve kterých byly stanoveny dočasné výjimky, týkající se vzdělání potřebného k této službě. V r. 2017 vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZČR) Metodický pokyn o duchovní péči v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotní péče. 11. 7. 2019 je pak datována Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi MZČR, ERC a ČBK. Dodatky, Metodický pokyn z ministerstva a posléze trojstranná dohoda jsou výsledkem dlouhodobého a cílevědomého úsilí členů Katolické asociace nemocničních kaplanů (KANK) a Rady pro zdravotnictví při ČBK ve spolupráci s obdobnou radou ERC a Asociací nemocničních kaplanů (ANK), sdružující NK převážně protestantských denominací.

Nemocničním kaplanem se rozumí osoba (muž nebo žena), která poskytuje duchovní péči pacientům, personálu a návštěvníkům, řídí práci dobrovolníků v oblasti duchovní péče a zajišťuje kontakt s duchovními ostatních církví podle přání pacienta.

Dobrovolníkem se rozumí osoba (muž nebo žena), která se ve svém volném čase podílí na duchovní péči o nemocné pod vedením nemocničního kaplana.

Osoby, vyslané podle této dohody církvemi, musí splňovat kvalifikační předpoklady uvedené v této dohodě, a dodržovat etický kodex, který je součástí této dohody.

Nemocniční kaplan/ka nabízí osobní rozhovory, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení, četbu z Bible, společnou modlitbu. Přináší Eucharistii a zprostředkovává návštěvu katolického kněze a duchovních jiných křesťanských církví registrovaných v ČR. Je průvodcem při ztrátě blízkého člověka. Věnuje se i zdravotnickému personálu a příbuzným pacientů.

NK spolupracuje úzce s kněžími příslušného děkanátu, v Arcidiecézi olomoucké je spolupracovníkem děkana.

K 31. 12. 2020 v Arcidiecézi olomoucké působilo

 • 32 nemocničních kaplanů, z toho 1 kněz, 6 trvalých jáhnů, 7 řeholních sester a 18 laiků (11 žen a 7 mužů)
 • v 21 nemocnicích, 2 psychiatrických léčebnách, 2 hospicích a 1 domově pro seniory
 • Mimoto v těchto zařízeních nemocničním kaplanů pomáhalo 31 dobrovolníků v pastorační péči

Tito nemocniční kaplani

 • poskytli 21 072 intervencí / návštěv (1 intervence je v rozsahu 5 – 30 min.) 15 268 hospitalizovaným pacientům,
 • uskutečnili 9 557 kontaktů / krátkých návštěv (1 kontakt trvá do 5 min.) u hospitalizovaných pacientů,
 • podali 7 554 Eucharistií
 • 1 631krát kontaktovali kněze za účelem poskytnutí svátostí (mnozí nemocní si sami volají kněze ze své domovské farnosti).
 • Kromě toho se věnovali ambulantním pacientům, příbuzným a blízkým, pozůstalým, zdravotníkům.
 • V některých nemocnicích se stali členy multidisciplinárních týmu v paliativní péči.

Během pandemie koronaviru někteří nemocniční kaplani pomáhali zdravotníkům jako pomocný personál při ošetřování pacientů s nemocí COVID-19 nebo na odběrovém místě na COVID-19. Pokud jiní měli nemocnicí zakázaný vstup na COVID oddělení, používali ke komunikaci s pacienty tablety a mobily. Mnozí nemocniční kaplani sami prodělali toto onemocnění.

V rámci Arcibiskupství olomouckého působí Centrum pro pastoraci nemocných a JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, které koordinují pastorační péči ve zdravotnictví, zajišťuje zajištění vzdělání NK a dobrovolníků, vydává potřebné materiály pro působení NK a dobrovolníků, informuje veřejnost.

Nemocným vždy sloužily řeholnice a řeholníci, jejichž kongregace mají tělesnou i duchovní péči o nemocné jako své poslání. Jejich působení bylo zamezeno komunistickým režimem, který je nechával zvláště na nejtěžších místech působení, dokud nebyl schopen zajistit civilní náhradu.

Nemám celkový přehled o tom, kde a za jakých podmínek dnes v ČR působí. Vím jen o boromejkách v Praze pod Petřínem a v Řepích a vincentkách v Kroměříži. Milosrdní bratři provozují nemocnice v Brně a Vizovicích.

Po devětaosmdesátém působily jako zdravotní sestry na jednom oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc opavské františkánky, dodnes ve zdravotnictví působí na různých místech jednotlivé řeholnice.

 

Nová kaple v Kroměřížské nemocnici je vysvěcena, mohou ji využívat pacienti, návštěvy i personál | Zlínský kraj Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. 1975–1980 absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu Litoměřice. V roce 2016 absolvoval kvalifikační kurz nemocničních kaplanů na UP, člen Katolické asociace nemocničních kaplanů, předseda správní rady Institutu Jsme blízko Vám, z.ú., člen Rady pro zdravotnictví při ČBK.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

 • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
 • Telefon: +420 732194741
 • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
 • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo