MSKA ve službě dialogu církve a státu v ČR

Ilustrace
Téma: Vzdělání, Teologie, Společnost, Etika
Vydáno: 10.10.2017
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Moravsko-slezská křesťanská akademie má za cíl vytvářet platformu pro odbornou diskuzi a dialog mezi církevní a občanskou společností. Na celostátním setkání mládeže, které proběhlo v srpnu zde v Olomouci, zazněla přednáška Mons. Tomáše Holuba, plzeňského biskupa, na téma „Církev a její radosti a bolesti“. Uvedl, že největší bolestí církev je neschopnost dialogu s dnešním světem. MSKA chce svojí činnosti přispět ke vzájemnému porozumění.

 

PROBLÉMY - BOLESTI CÍRKVE 

1) UZAVŘENOST DO SVÝCH VLASTNÍCH INTERNÍCH PROBLÉMŮ A VLASTNÍHO SVĚTA

Stupňující se sekularizace ve společnosti a marginalizace církevního společenství vede k uzavřenosti do vlastního církevního světa, který vede ke spokojnosti mezi svými, ale odcizení pro nezasvěcené, vzdálené. Zároveň to vede k soustředění se na vlastní, interní problémy a rezignaci na otevřenost a komunikaci s vnějším světem. Problém je, že někteří tvrdí, že by byli  ochotni něco udělat, ale  pak si řeknou ať to raději  udělá někdo jiný, protože oni mají svůj byznys. Pak to vypadá, že v církvi pracují jen ti, kteří se jinak nikde neuplatní.

MSKA se snaží přispívat k překonání uzavřenosti do vlastních problému formou dialogu, vzájemné komunikace a odborné diskuze, které aplikuje v jednáních s občanskými, katolickými i nekatolickými společenstvími. Zvláště usiluje o komunikaci mezi křesťanskými vzdělávacími sdruženími.

2) MALÁ OCHOTA LAIKŮ SE NASADIT PRO EVAGELIZACI A SLUŽBU V CÍRKVI

Velice silně je rozšířená tendence radit, jak a co by se mělo udělat. Někteří by sice byli ochotni něco udělat, ale raději ať udělá někdo jiný, protože oni mají svůj byznys. Pak to vypadá, že v církvi pracují jen ti, kteří se jinak nikde neuplatní.

MSKA má charakter laického spolku dle civilního práva, tedy není  církevním sdružením, ale  spoluracuje s církevními subjekty  a agažuje se ve službě  vzdělávání a osvětě v obcích a farnostech. Vzhledem k charekteru dobrovolného sdružení je kladen důrazna to, aby její členové se angažovali a vykonávali svoji činnost  dobrovolně ve svém čase 

 

3) NEODPOVÍDAJÍCÍ STRUKTURA

Přetrvává církevní organizační uspořádání z doby josefínských reforem, podle  které byly  vytvořeny teritoriální struktůry, síť farností a dostupných kostelů. Tento systém farností nedopovídá současné situaci – nedostatek kněží- trvalá neobsazenost. Změny v osídlení obcí (úbytek obyvatel a věřících). Systém nereaguje na situaci, kdy lidé disponují autem a na jejich vyšší mobilitu. Nyní se rozvíjí nový systém duchovní správy  kategoriální struktury, ve které  služba kněze se specializuje na určité kategrie lidí či stavy.

MSKA má teritoriální struktury v regionech - reginonálních pobočky,  kde je hlavní těžiště činnosti MSKA. Důležité je posílit roli RP a rozvíjet jejich osvětovou činnost v terénu. MSKA zároveň rozvíjí  kategoriální struktury zaměřením se na kategrii lidí s akademickým zaměřením nebo  zájmem o akademickou formaci a  kulturně-vzdělávací akc.

Spolupracovat při tvorbě programu s místními společenskými složkami a nabízet vzdělávací programy. Důležité je oživení a rozvinutí činnosti RP, zejména v univerzitních městech Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín a Opava. Napojení a spolupráce s místními vědeckými a vzdělávacími institucemi a VKH, Rozvinout spolupráci se světskými institucí (univerzita, škola, muzeum). Oživit činnost RP poboček v ostatních místech.

4) ZTRÁTA SOLIDARITY

Projevuje se tendence zaměření se na vlastní okruh, skupinu, svět (teritoriální, partikulární a skupinové zájmy). Projevuje se nesolidarita s druhými skupinami. Nedostatek vzájemné solidarity a pomoci zvláště ve finanční oblasti (nic nedáme, sami máme málo).

Pro MSKA  je nejblížší  pro partnerskou  spolupráci a vzájemnou solidaritu Česká křesťanská akademie.  Možnost spolupráce  na společných  projektech – vypracování vzdělávacích programů pro odbornou formaci kaplanů působících ve specializovaných oblastech (univerzitní, nemocniční, vojenští kaplani).a vlastní činnosti MSKA zejména RP. Vhodná je kooperace v univerzitních městech (nabídka přednášek, spolupořádání konferencí, výměna odborníků) nebo řešení financování společných projektů.

5) NAPĚTÍ MEZI  RŮZNÝMI SKUPINAMI V CÍRKVÍ

Projevuje se napětí mezi různými skupinami v církevním prostředí, ( př. tradicionální a liberální  směry).  Napětí vede ke skupinovému rozdělení v církvi ve všech stupních (rozdělění ve vztahu k papeži, mezi  biskupy, kněžími,  mezi řeholními řády, rozdělení ve farnostech mezi věřícími). Napětí se projevuje i ve církevně vzdělávácích institucích spojených s výkladem křesťanských hodnot a křesťanské orinetaci. 

MSKA se snaží  překonávat vzájemné napětí  vzájemným  dialogem inspirovánía zásadami papeže Františka, který  řekl, že v problémy v  církví se řeší konfrontací - diskuzí - modlitbou. MSKA chce příspívat  odbronou diskuzi k překonávání konfrontačního napětí  mezi církevními a společenskými instiutcemi, v církevním prostředí a  ve vnitřních vztazí a ve ztahu k obnodbně zaměřeními sdruženími. mezi odobně zěměřeními sdruženími. Záměrem je soustředit se na dobré vztahy se vzdělávanícmi insitiucemi a překonávat případně problémy a napětí, zejména ve vztahu k České kreťanské akademii.  Napětí vyvstává v zakladání a působení reginonálních poboček ČKA a MSKA bez vzájemné koordinace a spolupráce. Problémy mezi pobočkami ČKA a MSKA řešit dohodou o spolupráci bez písemné úpravy dle zásady křesťanského soužití a akademického sdílení.

6) CÍRKEVNÍ PŘEDSTAVY, KTERÉ NEDOPOVÍDAJÍ DNEŠNÍMU SVĚTU

Problém dlišných představ a různé předsudky v postavení a službě v církvi (ve farnostech – farář x farníci). Jsou  také odlišné představy a předsudky v postavení a poslání církve ve společnosti. Problém odlišnosti významu církevních pojmů, slovníku a mluvy. Důležité je přeformulovat církevní pojmy do pojmů  a chápaní sekulární společenských skupin.

MSKA přispívá k řešení a překonávání problému předsůdků a odlišných představ podporou publikační činnosti členy akademie a spolupracovníky s Akademií (sborníky, studie, monografie, edice osobností církevně společenského významu), prezentace publikací v elektronické verzi  a zajistit distribuci v tištěné podobě, vytvoření odborné knihovny. Publikační činnost MSKA – publikování sborníků z pořádaných konferencí, publikování monografií a studií vypracované odborníky TS ( filologická sekce MSKA).

Důležitou roli v překonávání  předsudků a církevní představ má časopis MSKA Dialog Evropa  XXI, který je vydáván v eloktronické  podobě pro lepší komunikaci s dnešním světem a pro  prezentaci  vzdělávacích programů a  širokou osvětu. Posláním časopisu je informovat čtenáře o aktuálních problémech a otázkách v křesťanské společnosti a umožnit dialog mezi jednotlivými vědeckými profesemi.

RADOSTI CÍRKVE

1) EVANGELIZAČNÍ AKTIVITY MLÁDEŽE

Rozvoj různých forem evangelizačních aktivit a silná angažovanosti mládeže. Spolupráce s VKH  na zpracování témata a otázek, o které mají zájem ve formě publikovaných odborných studii.

2) DŮRAZ NA SPIRITUALITU

V reakci na sekulární prostředí „ateistické“ společnosti se projevuje v církvi velký důraz na spiritualitu a velký zájem o duchovní péči. MSKA ve své  oborové sekci  spirituality prezentuje   různé  formy  a  praxe.

3) KATEGORIÁLNÍ PASTORACE

Funguje a je rozvinutá pastorační péče o různé kategorie lidí ve společenských strukturách (armáda, vězenství, nemocnice).

MSKA přispívá   vzdělávacími programy v pastorační péči kategorii  lidí s akademickým zameřením a zájemci o vzdělávání. 

4) DOBRÝ PRŮBĚH RESTITUČNÍHO PROCESU

Solidární ekumenické rozdělení finančních náhrad, minimalizace soudních sporů, problémy řešení mimosoudní dohodou, využití finančních náhrad ve službě společnosti. MSKA pořádala  odborné   semináře, konferece, v akademické oblasti a ve společenském diskuzi se  podpořila a spoluorganizovala Memorandum za nápravu vztahů církve a státu v ČR. Akce přispěla k právnímu  dořešení a úpravě vztahu  církve a státu Zákonem o narovnání  vztahu  státu a církví a nábožesnkých společnosti. 

5) SVĚDECTVÍ KONTEMPLATIVNÍCH ŘÁDŮ

Zájem světských lidí o spirituální rozměr a hodnoty. Lidé vyhledávají a mají zájem o klášterní pobyty.

6) EKUMENISMUS

Velké bohatství společných aktivit, vzájemná spolupráce a svědectví vzájemného soužití. Solidarita vůči většinové nevěřící společnosti. MSKA pořádá akademické  i kulturní akce  ve spoluráci  s církvemi a náboženskými společnostmi.

 

7) SLUŽBA CHARITY A CÍRKEVNÍCH ŠKOL

V Církvi se podařilo rozvinout rozsáhlou službu a aktivity Charity ve společnosti (Tříkrálová sbírka, pomoc při povodních). Velmi výzmanou přínosem je  rozvinutí írkevní školství plní významnou roli a je uznáváno ve společnosti. Zájem i ze strany nevěřících.

MSKA svým zaměřením na  vdělavaní chce ve školském  a akademickém prostředí přispíva  následnou  trvalou formou k celoživotnímu vzdělávání přádáním přednášek v rámci městech a obcích vytvářením vzdělávacích center. Připravovano je  zřizování akademických klubů MSKA pro pořádání klubových večerů a pravidelné setkávání s probíráním aktuálních témat formou diskuze, kolokvia a týmové práce. Činnost  vzdělávacích  klubá jako osvětová střediska MSKA  je vhodná při knihovnách, kde je možnost kontaktu se studenty a veřejností zajímající se o křesťanství a teologii.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo