KONFERENCE 26.5. 2018 BRNO FRANTIŠEK SUŠIL A VÝZNAMNÍ KOLEGOVÉ BRNĚNSKÉHO ALUMNÁTU V KULTURNÍM ODKAZU

Ilustrace
Vydáno: 21.5.2018
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

KONFERENCE FRANTIŠEK SUŠIL A VÝZNAMNÍ KOLEGOVÉ BRNĚSKÉHO ALUMNÁTU V KULTURNÍM ODKAZU A HARMONOGRAM

 

Moravsko-slezská křesťanská akademie z.s.  pořádá konferenci dne 26.5. 2018 v Brně  "FRANTIŠEK SUŠIL A VÝZNAMNÍ KOLEGOVÉ BRNĚNSKÉHO ALUMNÁTU V KULTURNÍM ODKAZU" k150. VÝROČÍ UMRTÍ P.FRANTIŠKA SUŠILA

PROGRAM KONFERENCE 10.00 - 10.10 Zahájení a úvodní slovo: Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnského biskupa

SEKCE TEOLOGICKÁ 10.10 -10.40 prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. – Trinitární teologie P. F. Sušila a jeho postoj k výzvám přírodních věd

10.40 -11.10 prof. Ladislav Tichý, Th.D. – Biblické dílo Františka Sušila

11.10 -11.40 Mgr. Ing. Jiří Janalík – Christologie v životě P. Františka Sušila

11.40 -12.10 Mgr. Bc. Veronika Řeháková – Matěj Procházka (1811-1889): život a dílo

12.10 -12.55 / Přestávka na občerstvení a oběd.

SEKCE LITERÁRNÍ A NÁRODOPISNÁ

13.00 -13.30 ThDr. PhDr. Hynek Šmerda, Ph.D. – Sušilovo dílo patristické a bohovědné

13.30 -14.00 Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. – Digitalizace časopisu Muzeum

14.00 -14.30 Mgr. Andrea Zobačová – P. František Sušil, jeho přátelé a Katolická jednota

14.30 -15.00 Panelová diskuze s referenty

SEKCE KULTURNĚ HUDEBNÍ

15.00 - 15.30 Koncert k poctě P. Františka Sušila – sbor Mužácí Popice

15.30 - 16.00 Prezentace výstavy Diecézního muzea – P. F. František Sušil – život a dílo

16.00 - 17.00 Prohlídka výstavky Brněnský alumnát a volná beseda /

17.00 - Zakončení konference

Hlavní organizátor: MSKA Wurmova 11 779 00 Olomouc, Web: www.mska-akademie.cz

Hlavní organizátoři – prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.; ThDr. Jiří Koníček, prezident MSKA

Podpora a partnerská spolupráce: Arcibiskupství olomoucké, Brněnské biskupství, Diecézní muzeum Brno, Magistrát města Brna, VÚT Brno, Město Rousinov.

Vstup volný, registrace přihlášek: E-mail: mska@mska-akademie.cz

INFORMACE:

František Sušil (1804 – 1868) byl významnou osobností, která ovlivnila generaci katolické inteligence a duchovenstva, jež v průběhu 19. a 20. století utvářela vědomí národnosti, kultury, vědeckého poznání a národní tradice. V roce 2004 (200 let od narození) proběhly konference v Rousínově na Moravě, kde se Sušil narodil, které poukázaly na Sušilův význam pro moravské národní obrození v oblasti národních tradic a lidových písní. Konference byly zaměřeny etnograficky, hudebně a národopisně – příspěvky zajišťovali odborníci z Etnografického ústavu Akademie věd ČR. Záštitu nad touto akcí měl ministr kultury.

Konference v roce 2018 chce navázat na rousínovskou konferenci a doplnit pohled na Františka Sušila a představit jej jako významného vědce a badatele na poli teologickém, literárním, historickém, kulturním a spirituálním. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat osobnost P. F. Sušila, ale také jeho následovníky (Sušilova družina), bohatou literární produkci a teologické poznání 19. století. Sušilova družina založila Katolickou jednotu s periodikem Hlas jednoty katolické pro víru, svobodu a mravní ušlechtilost a v roce 1850 vydavatelský spolek Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. Do této družiny patřili: Matěj Procházka (1811-1889); Beneš Metoděj Kulda (1820 – 1903); hrabě Bedřich Sylva Tarouca (1816 – 1881); Jan Evangelista Bílý (1819 – 1888); Ignác Wurm (1825 – 1911); Jan Soukop (1826 – 1892); Karel Šmídek (1818 – 1878); František X. Škorpík (1813 – 1890); František Dědek (1821 – 1874); Josef Těšík (1814 – 1880); František Poimon (1817 – 1880); Jan Fáborský (1818 – 1891); František Klinkáč (1831 – 1899). Obrovský vliv byl i mimo tuto družinu, především moravské národní obrození.

Projekt má několik částí:

Projekt je koncipován jako dvouletý, kdy v roce 2017 proběhla konference 210 výročí alumnátu v Brně, které předcházela digitalizace materiálů časopisu Muzeum. Studium materiálů a rekonstrukce Sušilovy knihovny, činnosti Katolické jednoty a Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. – uskutečněno v roce 2017.

V roce 2018 se uskuteční vlastní konference spojená s doprovodnými programy a vydání publikovaného výstupu z konference.

Význam pro veřejnost:

Význam této akce je především ve shromáždění pramenných materiálů a jejich digitalizaci, čímž se nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti umožní nahlédnout a případně pracovat s historickými materiály. Tyto materiály rozšiřují pohled na moravské národní obrození 19. století a následný vývoj, který vedl ke vzniku ČSR. Celá konference a také následná kolektivní monografie chce zdůraznit význam P. F. Sušila a jeho žáků na formování národního podvědomí a významu kulturních a historických tradic v životě a rozvoji národa i v jeho sebeuvědomění si a hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze rekonstruovat bohatou Sušilovu knihovnu a činnost kulturních moravských spolku 19. století, na které měl bezprostřední vliv.

Doprovodné akce konference – František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu.

Koncert - Pocta Františkovi Sušilovi 24.5.2018 Rousinov - II. ročník celorepublikového projektu "ZUŠ Open"

Výstava – František Sušil - život, dílo, odkaz 14. 6. 2018 – Diecézní muzeum Brno

Pietní akt – Modlitba a uctění u hrobu P. Fr. Sušila 1.6. 2018 hřbitov Brno

návštěva významných míst spojených s osobou P. Sušila a jeho žáků, klášter Rajhrad, brněnský alumnát… – pořízení fotografií).

Záštitu převzali: PhDr. Ilja Šmíd, ministr kultury ČR, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan cyrilometodějské teologické katolické fakulty UP Olomouc; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr.h; rektor Vysokého učení technického v Brně.

 

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo