Doklad z Písma

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 16.1.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Často se lidé ptají, kde najdeme v Písmu napsáno, že meditace je přijatelnou cestou modlitby? Křesťanští otcové a matky pouště ze čtvrtého století po Kristu, jejichž život a způsoby byly do značné míry založeny na Ježíšově nauce, ve svých výrocích vyzdvihují hodnotu a důležitost meditace, jak to objevil John Main zvláště v konferenci IX a X Jana Kasiána. Základ kontemplativní cesty, k níž meditace vede, je jasně zmiňován v Písmu: ticho, klid, niternost, žádné myšlenky, důraz na málo slov, opakování, samota, bdělost, bytí v přítomném okamžiku, pozornost zaměřená jedním směrem, a sjednocení.

Zde je několik citací, které vám pomohou hledat vaše vlastní:

Důležitost ticha:

Žalm 46,10: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.“ (Autorka cituje, verzi NIV, která překládá: „Buďte tiší a poznáte, že já jsem Bůh“) Kralický překlad se tomu blíží: „Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh“

Žalm 131,1-2 „Nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.“

Zach 2,14-15/17: „Ztiš se před Hospodinem veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku.“

1 Král 19,12 „...hlas tichý, jemný“.

Niternost/duch přebývající v nitru:

Mt 6,6 „Když se ty modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí to, co je skryto, ti odplatí.“

Lk 17,20-21: „Království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli vypozorovat; ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“

1Kor 3,16: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“

Ef 1,17-18: „Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal.“

Málo slov/chudoba ducha:

Mt 6,7-8: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“

Lk 18,10-14 Srovnání modlitby farizeje a celníka: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“

Neustálá modlitba

1 Tes 5,17: „...v modlitbách neustávejte.“

Řím 12,12: „...v modlitbách vytrvalí.“

Lk 18: „...jak je třeba stále s modlit a neochabovat:“ (také Mt 11,5-11)

Důležitost samoty

Lk 6,12: „V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.“

Bdělost:

Mk 13,33 „Mějte se na pozoru, bděte...“

Mt 25,1-13: „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Zůstat v přítomném okamžiku

Mt 6,25: „Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Utišení myšlenek/ponechání sebe-uvědomování za sebou

Lk 9,23 „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe.“ (Verze New English Bible, kterou používá autorka uvádí: „Kdo chce jít za mnou, musí za sebou zanechat svoje já“ pozn. překl)

Pokora, důvěra, pozornost namířená jedním směrem

Mt 18,1-4: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

Sjednocení s Bohem a s ostatními/celistvost

Jan 17,21: „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás...“

Cíl modlitby/meditace

Jan 10,10-11: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

Mt 6,33 „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Žalm 116,8: „Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.“

Mt 5,3: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.“

Mt 5,8: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“

Přeji vám všem požehnaný, naplněný a štědrý Nový rok!

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

týdenní nauka světového společenství křesťanské meditace wccm.org z 31.12.2017

Fotografie: Visual hunt

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo