Doklad z Písma

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 16.1.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Často se lidé ptají, kde najdeme v Písmu napsáno, že meditace je přijatelnou cestou modlitby? Křesťanští otcové a matky pouště ze čtvrtého století po Kristu, jejichž život a způsoby byly do značné míry založeny na Ježíšově nauce, ve svých výrocích vyzdvihují hodnotu a důležitost meditace, jak to objevil John Main zvláště v konferenci IX a X Jana Kasiána. Základ kontemplativní cesty, k níž meditace vede, je jasně zmiňován v Písmu: ticho, klid, niternost, žádné myšlenky, důraz na málo slov, opakování, samota, bdělost, bytí v přítomném okamžiku, pozornost zaměřená jedním směrem, a sjednocení.

Zde je několik citací, které vám pomohou hledat vaše vlastní:

Důležitost ticha:

Žalm 46,10: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.“ (Autorka cituje, verzi NIV, která překládá: „Buďte tiší a poznáte, že já jsem Bůh“) Kralický překlad se tomu blíží: „Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh“

Žalm 131,1-2 „Nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.“

Zach 2,14-15/17: „Ztiš se před Hospodinem veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku.“

1 Král 19,12 „...hlas tichý, jemný“.

Niternost/duch přebývající v nitru:

Mt 6,6 „Když se ty modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí to, co je skryto, ti odplatí.“

Lk 17,20-21: „Království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli vypozorovat; ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“

1Kor 3,16: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“

Ef 1,17-18: „Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal.“

Málo slov/chudoba ducha:

Mt 6,7-8: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“

Lk 18,10-14 Srovnání modlitby farizeje a celníka: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“

Neustálá modlitba

1 Tes 5,17: „...v modlitbách neustávejte.“

Řím 12,12: „...v modlitbách vytrvalí.“

Lk 18: „...jak je třeba stále s modlit a neochabovat:“ (také Mt 11,5-11)

Důležitost samoty

Lk 6,12: „V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.“

Bdělost:

Mk 13,33 „Mějte se na pozoru, bděte...“

Mt 25,1-13: „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Zůstat v přítomném okamžiku

Mt 6,25: „Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Utišení myšlenek/ponechání sebe-uvědomování za sebou

Lk 9,23 „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe.“ (Verze New English Bible, kterou používá autorka uvádí: „Kdo chce jít za mnou, musí za sebou zanechat svoje já“ pozn. překl)

Pokora, důvěra, pozornost namířená jedním směrem

Mt 18,1-4: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

Sjednocení s Bohem a s ostatními/celistvost

Jan 17,21: „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás...“

Cíl modlitby/meditace

Jan 10,10-11: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

Mt 6,33 „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Žalm 116,8: „Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.“

Mt 5,3: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.“

Mt 5,8: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“

Přeji vám všem požehnaný, naplněný a štědrý Nový rok!

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

týdenní nauka světového společenství křesťanské meditace wccm.org z 31.12.2017

Fotografie: Visual hunt

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo