Bůh je v tichu a v Nyní

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 6.3.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Když někdy dosáhneme, byť jen v záblesku, vnitřního ticha, uvědomujeme si Boží přítomnost skrze pocit pokoje a lásky. Budeme muset nechat odejít všechny myšlenky, které nás drží připoutané k minulosti a budoucnosti a dospějeme k Nyní, k přítomnému okamžiku. Jak řekl mistr Eckhart: „Každý, kdo chce být citlivý vůči Nejvyšší Pravdě… si musí být vědom nikoli ‚před‘ ani ‚potom‘, nesmí být držen svými dosaženými úspěchy, nesmí být ovlivněn nějakou myšlenkou kterou pochopil, nevinný a svobodný…. Existuje pouze jedno Nyní. Podívejte!‘

‚Život v přítomném okamžiku‘ se mnohým z nás dnes zdá jako rada od ‚New Age‘. Mnozí o tomto způsobu bytí slyšeli z knih jako ‚Síla přítomného okamžiku‘ od Eckharta Tolle. Není to však ‚New Age‘, ale velmi stará nauka mnoha hlavních náboženství a tradic moudrosti. Nauka Johna Maina o meditaci se svojí radou opustit myšlenky a obrazy a věnovat pozornost zaměřenou jedním směrem ke svému modlitebnímu slovu uvádějícímu do vnitřního ticha a tedy setrvávání v přítomném okamžiku je dobře zavedenou disciplínou pocházející od pouštních otců a matek zakládajících svůj modlitební života na Ježíšově nauce. Myšlenky, které při meditaci/modlitbě opouštíme, jsou ‚úzkostné myšlenky‘ ohledně budoucnosti nebo úzkosti pocházející z minulosti, jež vlastně přítomný okamžik zatemňují. Poslyšte, co říká Ježíš v Mt 6,25: „Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?“ Jedině skrze opuštění svých myšlenek můžeme dosáhnout bodu, kde se lidský běžný čas a Božská bezčasovost protínají, jak to nádherně T S Eliot vyjadřuje ve sbírce ‚Čtyři kvartety‘:

„Lidská zvědavost prozkoumává minulost a budoucnost
A té dimenze se drží zuby nehty. Zachytit ovšem ten bod protínání mimočasového s časem je zaměstnáním světců

Pro většinu z nás existuje neočekávaná chvíle, chvíle v čase i mimo čas.
Hudba slyšená tak hluboko
že vůbec slyšená není, ty jsi však hudbou
zatímco hudba trvá.

Jsou to jen náznaky a odhady,
náznaky následované odhady,
a zbytek je modlitbou,
zachováváním, disciplínou, myšlenkou a činností.
A správnou činností je svoboda od minulosti i budoucnosti.“

Sv. Augustin také uvažoval nad otázkou o významu času ve ‚Vyznání‘ (Kniha XI 17):
„Co je tedy čas?….. A co minulost a budoucnost?: V jakém smyslu mají skutečné bytí pokud už neexistuje minulost a budoucnost ještě neexistuje? Co se týká současnosti, pokud by tato byla vždy přítomná a nikdy nesklouzávala do minulosti, nebyl by to vůbec čas; byla by to věčnost.“ O kousek dále ve stejné kapitole přichází k závěru: „Čas má tři způsoby nebo časy: přítomnost věcí minulých, přítomnost věcí přítomných a přítomnost věcí budoucích… paměť...pozornost...očekávání.“

A tak je vším pouze Nyní, přítomný okamžik. Právě naše myšlenky rozdělují čas na minulost a budoucnost, zatemňujíce přítomný okamžik a tím i Božskou Skutečnost. Nejen Ježíš a poustevníci pouště, ale křesťanští mystikové všech dob zdůrazňují důležitost spojení mezi přítomným okamžikem a přítomností Boha. Již jsme slyšeli slova Mistra Eckharta vycházející z jeho vlastní duchovní zkušenosti. Důležitost propojení mezi přítomným okamžikem a Boží skutečností která je Láskou, je v modlitbě Bernarda z Clairvaux velmi zřetelná: „Otče, pomoz mi poznat, že nyní je věčnost a že existuje pouze rozměr nyní v níž se probouzíme vůči Tvé neuhasitelné lásce která mě nenechá odejít. Strhni ze mne všechna další vyhýbání se a odkládání, abych právě nyní mohl odevzdat svoje srdce tobě.“

Být v přítomném okamžiku není důležité pouze pro modlitbu, ale také v každodenním životě. Vietnamský buddhistický učitel Thich Nhat Hahn vyzdvihuje důležitost udržení pozornosti na přítomný okamžik ve všem, co děláme. Aby to dokreslil, cituje Tolstého příběh o králi: ‚Král požádal mudrce o odpovědi na tři otázky: „Který je ten nejlepší čas něco udělat? Kdo jsou nejdůležitější lidé, se kterými to udělat? Co je nejdůležitější dělat v každé době‘? Odpověď, kterou dostal byla zřejmě pro lidi naší doby zvláště nečekaná: ‚Nejdůležitějším časem je nyní; nejdůležitějším člověkem je vždy ten, se kterým jsi právě teď; nejdůležitější je učinit šťastným člověka který stojí po tvém boku.‘ Láska k druhým a k Bohu se stává možnou, protože věnováním pozornosti vstupujeme do vnitřního ticha a potkáváme svoje pravé já, Boží jiskru.

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

týdenní nauka světového společenství křesťanské editace wccm.org

obrázek: Dis da fi we (was Hickatee) on VisualHunt / CC BY-NC-SA

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo