Benedikt

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 21.1.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Může následování duchovní stezky vést k právě tomu sobectví, jemuž se snaží uniknout? Nezřídka. Mniši pouště si byli vážně vědomi tohoto nebezpečí zvláště v samotě a spoléhali především na vztah otec – učedník, aby se mu vyhnuli.

 

Byl to však Benedikt z Nursie (480-550), který mistrovským způsobem rozvinul moudrý vzorec výcviku mystického života založeného spíše na společenství, než na osobním mistrovi. Jeho Pravidlo je mistrovské zvláště svojí umírněností – přestože v něm chybí přímá mystická nauka.

 

I jeho jméno je anonymní, znamená ‚požehnaný‘, jak Buddhu často nazývali jeho následovníci. Příběh jeho života je nám znám skrze legendární příběhy o zázracích sebraných jako teologické ilustrace papežem Řehořem, bývalým mnichem řídícím se Řeholí. Tato nesčetná inspirovaná umělecká díla, nejkrásněji vyjádřená Signorelliovými a Sodomovými freskami v Monte Oliveto Maggiore, vydají na týdenní duchovní obnovu.

 

Benedikt započal svoji mnišskou cestu archetypálně pouštním způsobem. Vypadl ze školy v Římě (‚moudře hloupý‘), což je pro zakladatele systému zachraňujícího středověkého vzdělávání neobvyklé. Přijal od nedalekého poustevníka hábit a pak strávil léta v jeskyni (Sacro Speco) v Subiacu, nedaleko Říma, které je jedním z přítomností nejnaplněnějších míst a svatých míst na světě. Okolní pohanské sedláky učil evangeliu, a tak předznamenal misionářskou větev svého duchovního potomstva v příštích staletích. Když jej okolní mniši bez vedení prosili, aby přišel a stal se jejich opatem, laskavě, ovšem nemoudře, nabídku přijal.

 

Byl na ně příliš přísný, a nikoli naposled v historii mnišství, se společenství snažilo zabít svého opata. Opustil je, ale spíše než aby se vrátil do samoty, zůstával v cenobitské (společenské) formě mnišského života. Utvořil dvanáct klášterů, každý se dvanácti mnichy. Moderní sociologové, kteří Řeholi čtou, zaznamenávají důraz na malé množství kvůli zdravé dynamice skupiny. I ve velké komunitě organizuje členy do ‚děkanství‘ po desíti. A přece, v první kapitole své Řehole ‚Typy mnichů,‘ vnímá samotu jako cíl. Po nespecifikované ‚dlouhé‘ době v klášteře ti, kdo‚vybudovali svoji sílu .. odcházejí z bojové linie v řadách svých bratří do osamoceného zápasu pouště.‘

 

Vojenské obrazy by se možná zdály lepší pro muže hrající si na vojáky. A přece, ženy včetně Benediktovy vlastní sestry Scholastiky, která se v jednom příběhu modlí lépe a moudřeji, než její bratr, odpovídají stejně jako muži, s určitým přizpůsobením, na psychologickou moudrost Řehole. Důvodem vojenské symboliky není použití síly, ale solidarita, poslušnost a dobré řízení ve společném poslání. Krátká Řehole byla pravděpodobně vytvořena během mnoha let a zdá se, že má připojený druhý závěr. Většina obsahu je vyzvednuta přímo z Řehole Mistra, jednoho z mnoha tehdejších mnišských řeholí. Papež Řehoř zvolil s účinností římské centralizace řeholi Benediktovu k užití v západní církvi.

 

Benediktův génius je vidět v tom, co vynechal ze svého originálu a z předmluvy, která je jeho vlastní. Byl si vědom, že vytvářel jemnější řeholi, než tu, která existovala ve zlaté éře. ‚Čteme o tom, že mniši by vůbec neměli pít víno, ale protože současní mniši o tom nejsou přesvědčeni, souhlasme s tím, že je třeba pít umírněně.‘ Tato via media a selský rozum podepřený pevnou a flexibilní životní strukturou a stále platnými principy plánování času, učinily Řeholi po Bibli nejvlivnějším textem evropské civilizace pro tisíciletí. Opati i podnikatelé se společně k ní obracejí, aby vrhla světlo na současné sociální otázky. Je zajímavé, že nejlepší komentáře k Řeholi nejsou napsány v hotelových pokojích, jak se často říká, ale jsou dnes často sestavovány ženami a bezpochyby budou jednou sestavovány Obláty.

 

Řehole je mistrovským kouskem racionality, umírněnosti a sebe-překročení. V poslední kapitole, která je obvykle nejméně komentována, ji Benedikt nazývá malou Řeholí pro začátečníky. Ti, kdo se chtějí posunout ke střední nebo vysoké škole, by se měli radit s Kasiánem i s otci. Jak tedy vlastně tato malá Řehole připravuje ty, kdo hledají Boha a hladoví po kontemplativní zkušenosti nazírání Boha a naslouchání Božímu slovu? V první řadě je třeba samotné toto povolání pojmenovat: ‚je zde někdo, kdo touží po životě a přeje si vidět Boha?‘.

 

Benedikt citující často žalmy a literaturu moudrosti, klade rovnítko mezi hledáním Boha a cílem lidského života. Tento život nepřestává být lidským a proměnlivým, jakmile se začne následovat jeho cíl. Když se unaví ‚první zápal obrácení‘, tvoji bratři už se nezdají ani svatými, ani nejlepšími přáteli. Stabilita je jedním ze slibů, které Benedikt definuje a žádá jak fyzickou, tak i mentální vytrvalost. Líbilo by se mu rabínské rčení ‚nejsi povinen být úspěšný, ale není dovoleno vzdávat se.‘ Protože je to Benedikt, ví, že lidé se vzdávat budou a tak dává mnichovi tři údery předtím než odejde a není mu dovoleno vrátit se.

 

K vyvážení stability, která se jinak stává statickou, jeho druhý slib zdůrazňuje závazek neustálého obrácení života a mravů, formy nekonečného následování Boha v mystickém životě popsané Řehořem z Nyssy. A poslušnost – ideálně nebo případně praktikovaná bez meškání, spontánně a z lásky, nikoli strachu – doplňuje trojici. Poslušnost se musí praktikovat vertikálně, směrem k opatovi a horizontálně vůči jeden druhému, a tak se stává podobnou Kristu. Na rozdíl od pozdějších řeholních řádů, jež viděly Boží vůli v příkazech představeného, dovoluje Benedikt mnichovi odvolání, je-li mu přikázáno něco, co shledává nemožným. Pokud to selže, musí se snažit co nejlépe poslouchat Boha a důvěřovat mu.

 

Klášter je laboratoří, v níž sliby a ‚nástroje dobrých skutků‘ mnicha trénují na vyšší svahy. Pokud to dobře funguje, stává se velmi láskyplným a osvobozujícím místem, že to tam vypadá jako na vrcholu, potřebuje to ovšem dobrý management. V první řadě time-management, vyvážení mezi fyzickou prací, lectio (duchovní čtení) a modlitbou, které odpovídají složení člověka jako tělo, mysl a duch.

 

Způsob modlitby, který Benedikt popisuje, je společná modlitba žalmů a čtení – kolektivní lectio, které slouží jako příprava na opravdovou kontemplativní modlitbu. Stres je narušením přirozeně lidské harmonie. Pokoj je tehdy, když to vše dobře dohromady funguje. Reptání (pomluvy a naříkání) je zvláště vybráno proto, že je to korozívní útok na pokoj. Organizační řízení v Řeholi ukazuje římské ctnosti paternitas a gravitas, moc místa nezbylo (alespoň oficiálně) pro hilaritas. Vůbec má opat nemožný úkol. Musí zachovávat seznam nářadí k práci každý den, a neustále se přizpůsobovat různým temperamentům lidí. Má poslední slovo, ale sám je podřízen Řeholi a musí se radit.

 

Je to úžasný, krátký, živý a lidský popis křesťanského životního stylu, v němž ‚všichni členové budou v pokoji‘. Každá řehole obsahuje výjimky a Benedikt jich uděluje mnoho, zvláště pro staré, nemocné a děti, nejzranitelnější členy každé společnosti. Se slabostí těla a charakteru se zachází trpělivě – což je u většiny duchovních nauk řídký rys. A přece je zde odhodlanost (‚ať se ničemu nedává přednost před Kristovou láskou‘), která nikdy nepromění umírněnost v kompromis. Zaměřením se na všední, tak jak to Benedikt dělá, dosahuje čehosi ohromujícího. Vidíme, jak se Bůh odráží v každodenním – Kristus tancuje na tisíci místech. A přece, jak zdůrazňuje, je to pořád duchovní mateřská školka, pouhý začátek.

 

Laurence Freeman OSB

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky světového společenství pro křesťanskou meditaci wccm.org

zdroj obrázku: Livioandronico2013/CC BY-NC-SA

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo