Autenticky křesťanský způsob modlitby

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 21.1.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Často když lidem říkáme, že meditujeme v křesťanské tradici, hledí na nás s údivem. Křesťanská meditace – to existuje? Když jim řekneme, že v raných staletích našeho letopočtu byla nedílnou součástí bohoslužby křesťanů, jejich nevíra vyroste do opovržení: „Kdyby tomu tak bylo, proč jsem o tom v kostele neslyšel?,“ protestují. Pak můžeme jemně vysvětlit, že z náboženských, politických a sociálních důvodů je to způsob modlitby, který byl na latinském západě od šestého století zapomenut. V tom období jsme vstoupili do ‚doby temna‘, a tehdy byla římská říše obléhána a nakonec zabrána germánskými kočovnými kmeny. Ve východním křesťanství tento způsob modlitby naopak přežil až do současnosti ve formě ‚Ježíšovy modlitby‘.

Kde je však důkaz, že Ježíš meditoval, nebo že tento způsob modlitby doporučoval? Bohužel v Písmu není zvláštní místo na které můžeme ukázat, kde se výslovně říká, že Ježíš meditoval opakováním fráze. Slovo ‚Abba‘ bylo často na jeho rtech a víme, že doporučoval modlitbu málo slovy: ‚Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.‘ A hned po tomto napomenutí učí svoje učedníky ‚Otče náš‘ jako příklad správného způsobu modlitby. (Mt 6,7-13). Když slyšíme tuto modlitbu v aramejštině, Ježíšově jazyku, je velmi poetická a rytmická a je velmi pravděpodobné, že se to opakovalo. Je to navíc podepřeno skutečností, že slyšíme jak Ježíš doporučuje způsob modlitby výběrčího daní, který neustále opakuje větu: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“ (Lk 18,10-14)

Tento způsob modlitby byl v předcházejících verších nastaven v Matoušově evangeliu v atmosféře ticha a samoty. Tady se dovídáme, že Ježíš mimo modlitby se svými učedníky ve společenství také odešel „ven...na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.“ (Lk 6,12). Slyšíme, že nám doporučil následující: ‚Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.‘ (Mt 6,6) Význam tohoto místa je nádherně vysvětlen Janem Kasiánem, mnichem ze 4. století: „Ve své komůrce se modlíme tehdy, když svá srdce stáhneme z hluku všech myšlenek a starostí a otevřeme svoje modlitby k Pánu ve skrytosti, jaksi intimně. Modlíme se za zavřenými dveřmi, když se zavřenými rty a v naprostém tichu se modlíme ke zkoumateli nikoli hlasů, ale srdcí.“

Ve svém důrazu na ticho a samotu čerpal Ježíš z židovské tradice, v níž vyrostl. V žalmech nacházíme: "Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh" (Žalm 46,10 kralický překlad) a ve Starém zákoně: ‚Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný." (někdy se překládá jako zvuk čirého ticha).‘ (1 Král 19,11-13) Vnitřní tichá modlitba málo slovy je proto rozhodně součástí křesťanské tradice.

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky Světového společenství křesťanské meditace, rok 1, dopis 43

zdroj obrázku: Visualhunt

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo