Zpráva předsedy o činnosti MSKA za rok 2015

Ilustrace
Vydáno: 26.4.2017
Autor:
Zpět
Zpráva předsedy a výhled činnosti MSKA
Valné shromáždění, Ostrava 5. 3. 2016
 
Po 25. letech činnosti MSKA přechází do další fáze svého působení, ve kterém musí reagovat na společensko-náboženské změny, aby dokázala nejen nabídnout zajímavý program, ale především naplňovat své základní poslání. Vést dialog víry a interpretovat výsledky vědeckého poznání, kulturní tradice a poznání přírodních či humanitních věd ve světle Kristovy zvěsti je jistě důležité a potřebné, ale neobejde se to bez správné formy a vědomí, širšího kontextu náboženského vzdělávání a křesťanské tradice. Generační otázka se v MSKA promítá do činnosti poboček, kdy docházejí síly a není komu předat vedení pobočky a přípravu programu. Tato situace vyžaduje reakci a jistý restart MSKA, který se neobejde bez změny stanov, ke které nás nutí přinejmenším tři důvody.
Prvním je právní úprava občanského zákona, dle NOZ č. 89/2012 Sb. Tímto zákonem nejen se ruší občanská sdružení, která přecházejí na spolky – účinnost od 1. 1. 2014, ale do tří let mají nově vzniklé spolky upravit stanovy dle NOZ. Příslušná úprava stanov MSKA by se mohla věnovat těmto otázkám: pobočný spolek (§ 228 – 231), členství v MSKA – jeho vznik a ukončení (§ 232 – 242), jak má být spolek organizován (§ 243 – 247), důležitou otázkou je i vnímání členské schůze – valného shromáždění (§ 248 – 261) a kdy je členská schůze usnášení schopná (§ 252 – jen za účasti většiny členů spolku), posledním bodem ve stanovách jsou orgány spolku, zánik spolku a fuze spolků (§ 262 – 302).
Druhým důvodem úpravy stanov je restrukturalizace některých orgánů (předsednictvo, revizní komise, smírčí sbor, tematické sekce, rada MSKA), kdy některé definitivně zanikají a u jiných se mění zařazení v organizačním schématu nebo jejich počet. Tyto úpravy mají zjednodušit dokumenty MSKA, vzájemně je provázat a sjednotit, aby odpovídaly reálnému stavu a ne ideji, ke které je třeba se blížit a jejíž neplnění je spíše přáním než realitou.
Jednoduchost a jednoznačnost dokumentů je známkou stability, což je pro každou organizaci důležité a současně mohou být impulsem pro činnost MSKA. Upravené dokumenty představují MSKA v reálném pohledu v závislosti na činnosti jednotlivých poboček a počtu i aktivitě členské základny. Důraz na elektronickou podobu časopisu Dialog Evropa XXI a tematické sekce koncipovat skrze rubriky tohoto časopisu je cesta správným směrem. Vedle e-časopisu a interaktivního webu, na nějž bude přistupovat několik redaktorů a vedoucí RP MSKA, je to i úprava členské základny (vyloučení členů, jež dlouhodobě neplatí příspěvky a jsou stále vedeny ve stavu, obměna kolektivních členů, nábor nových členů), stanovami definovaná.
O které dokumenty MSKA se jedná: organizační řád, organizační schéma, volební řád, statut revizní komise, statut smírčího sboru a hospodářská směrnice. Úpravy stanov a dokumentů by měly být na nejbližší členské schůzi schváleny a podle nich zvoleny všechny orgány MSKA na funkční období čtyř let, i když NOZ doporučuje pětileté období. Dokumenty upravují počet členů jednotlivých orgánů: předsednictvo 9 členů (nyní 11), revizní komise 3 členy (nyní 5). Volba kandidátů do těchto orgánů by měla vycházet z jejich programové jednoty a lidské blízkosti, kandidáti by měli mít širší podporu členů MSKA.
Úprava stanov dává možnost jednotlivým pobočkám MSKA transformovat se na pobočný spolek s vlastní právní subjektivitou a hospodařením dle NOZ. Takto právně koncipovaná MSKA je základem pro její oživení činnosti, pro zakládání nových poboček a obnovu těch stagnujících.
Další vývoj a budoucnost MSKA se bude odvíjet nejen od personálního obsazení, ale o tom, jak budou naplňovány prioritní programové osy: komunikace a informovanost představitelů církve (jednotlivá biskupství), jak bude schopna MSKA prezentovat své aktivity a činnost (PIR), co představuje křesťanské vzdělávání dospělých, dialog s akademickou obcí – univerzitní města, práce s mladými akademiky a spolupráce s VKH (VKH a další akademické spolky by měly být kolektivními členy), kulturně vzdělávací projekty MSKA, činnost odborných sekcí v e-Dialogu Evropa XXI a spolupráce s kolektivními členy.
Tisková, elektronická, rozhlasová a televizní prezentace MSKA v mediích by se měla výrazně zvýšit, je důležitá pro získávání nových členů a rozvoj organizace. K tomu by mohla posloužit nová podoba webu MSKA a elektronická podoba časopisu Dialog Evropa XXI, kolem kterého by se mohla postupně vytvořit platforma ke střetávání akademiků. Důležitá je i ediční činnost MSKA, podpora regionálních poboček skrze vnitřní granty MSKA a pořádání akademických dnů, připravuje se konference o Františku Sušilovy, která již obdržela záštitu od ministra kultury.
Činnost MSKA je třeba zajistit i ekonomicky, bude záviset na předsednictvu a předsedech jednotlivých poboček, jakým způsobem a kolik finančních prostředků získají, jak budou úspěšní v podávání žádostí o dotace a získávání sponzorských darů. Finanční zabezpečení akademie bude obtížnější v návaznosti na podporu ČBK, která bude odvislá od naplňování vytčených cílů a úkolů.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo