Zpráva předsedy o činnosti MSKA za rok 2015

Ilustrace
Vydáno: 26.4.2017
Autor:
Zpět
Zpráva předsedy a výhled činnosti MSKA
Valné shromáždění, Ostrava 5. 3. 2016
 
Po 25. letech činnosti MSKA přechází do další fáze svého působení, ve kterém musí reagovat na společensko-náboženské změny, aby dokázala nejen nabídnout zajímavý program, ale především naplňovat své základní poslání. Vést dialog víry a interpretovat výsledky vědeckého poznání, kulturní tradice a poznání přírodních či humanitních věd ve světle Kristovy zvěsti je jistě důležité a potřebné, ale neobejde se to bez správné formy a vědomí, širšího kontextu náboženského vzdělávání a křesťanské tradice. Generační otázka se v MSKA promítá do činnosti poboček, kdy docházejí síly a není komu předat vedení pobočky a přípravu programu. Tato situace vyžaduje reakci a jistý restart MSKA, který se neobejde bez změny stanov, ke které nás nutí přinejmenším tři důvody.
Prvním je právní úprava občanského zákona, dle NOZ č. 89/2012 Sb. Tímto zákonem nejen se ruší občanská sdružení, která přecházejí na spolky – účinnost od 1. 1. 2014, ale do tří let mají nově vzniklé spolky upravit stanovy dle NOZ. Příslušná úprava stanov MSKA by se mohla věnovat těmto otázkám: pobočný spolek (§ 228 – 231), členství v MSKA – jeho vznik a ukončení (§ 232 – 242), jak má být spolek organizován (§ 243 – 247), důležitou otázkou je i vnímání členské schůze – valného shromáždění (§ 248 – 261) a kdy je členská schůze usnášení schopná (§ 252 – jen za účasti většiny členů spolku), posledním bodem ve stanovách jsou orgány spolku, zánik spolku a fuze spolků (§ 262 – 302).
Druhým důvodem úpravy stanov je restrukturalizace některých orgánů (předsednictvo, revizní komise, smírčí sbor, tematické sekce, rada MSKA), kdy některé definitivně zanikají a u jiných se mění zařazení v organizačním schématu nebo jejich počet. Tyto úpravy mají zjednodušit dokumenty MSKA, vzájemně je provázat a sjednotit, aby odpovídaly reálnému stavu a ne ideji, ke které je třeba se blížit a jejíž neplnění je spíše přáním než realitou.
Jednoduchost a jednoznačnost dokumentů je známkou stability, což je pro každou organizaci důležité a současně mohou být impulsem pro činnost MSKA. Upravené dokumenty představují MSKA v reálném pohledu v závislosti na činnosti jednotlivých poboček a počtu i aktivitě členské základny. Důraz na elektronickou podobu časopisu Dialog Evropa XXI a tematické sekce koncipovat skrze rubriky tohoto časopisu je cesta správným směrem. Vedle e-časopisu a interaktivního webu, na nějž bude přistupovat několik redaktorů a vedoucí RP MSKA, je to i úprava členské základny (vyloučení členů, jež dlouhodobě neplatí příspěvky a jsou stále vedeny ve stavu, obměna kolektivních členů, nábor nových členů), stanovami definovaná.
O které dokumenty MSKA se jedná: organizační řád, organizační schéma, volební řád, statut revizní komise, statut smírčího sboru a hospodářská směrnice. Úpravy stanov a dokumentů by měly být na nejbližší členské schůzi schváleny a podle nich zvoleny všechny orgány MSKA na funkční období čtyř let, i když NOZ doporučuje pětileté období. Dokumenty upravují počet členů jednotlivých orgánů: předsednictvo 9 členů (nyní 11), revizní komise 3 členy (nyní 5). Volba kandidátů do těchto orgánů by měla vycházet z jejich programové jednoty a lidské blízkosti, kandidáti by měli mít širší podporu členů MSKA.
Úprava stanov dává možnost jednotlivým pobočkám MSKA transformovat se na pobočný spolek s vlastní právní subjektivitou a hospodařením dle NOZ. Takto právně koncipovaná MSKA je základem pro její oživení činnosti, pro zakládání nových poboček a obnovu těch stagnujících.
Další vývoj a budoucnost MSKA se bude odvíjet nejen od personálního obsazení, ale o tom, jak budou naplňovány prioritní programové osy: komunikace a informovanost představitelů církve (jednotlivá biskupství), jak bude schopna MSKA prezentovat své aktivity a činnost (PIR), co představuje křesťanské vzdělávání dospělých, dialog s akademickou obcí – univerzitní města, práce s mladými akademiky a spolupráce s VKH (VKH a další akademické spolky by měly být kolektivními členy), kulturně vzdělávací projekty MSKA, činnost odborných sekcí v e-Dialogu Evropa XXI a spolupráce s kolektivními členy.
Tisková, elektronická, rozhlasová a televizní prezentace MSKA v mediích by se měla výrazně zvýšit, je důležitá pro získávání nových členů a rozvoj organizace. K tomu by mohla posloužit nová podoba webu MSKA a elektronická podoba časopisu Dialog Evropa XXI, kolem kterého by se mohla postupně vytvořit platforma ke střetávání akademiků. Důležitá je i ediční činnost MSKA, podpora regionálních poboček skrze vnitřní granty MSKA a pořádání akademických dnů, připravuje se konference o Františku Sušilovy, která již obdržela záštitu od ministra kultury.
Činnost MSKA je třeba zajistit i ekonomicky, bude záviset na předsednictvu a předsedech jednotlivých poboček, jakým způsobem a kolik finančních prostředků získají, jak budou úspěšní v podávání žádostí o dotace a získávání sponzorských darů. Finanční zabezpečení akademie bude obtížnější v návaznosti na podporu ČBK, která bude odvislá od naplňování vytčených cílů a úkolů.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo