Uzavření Memoranda o kooperaci mezi Českou křesťanskou akademii a Moravsko-slezskou křesťanskou akademii.

Ilustrace
Vydáno: 29.12.2017
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Podnětem k zahájení jednání o vzájemné spolupráci bylo usnesení VS MSKA ze dne 25. 2. 2017, které zavázalo předsednictvo k jednání o kooperaci mezi ČKA a MSKA. Na základě toho předseda MSKA zaslal list prezidentu ČKA s návrhem formy spolupráce. V odpovědi prezident ČKA uvítal navázání spolupráce a vhodnosti vzájemně si pomáhat a komunikovat. Sdělil, že návrh bude projednán na schůzi prezidia a na valné hromadě ČKA s předpokladem vydání podobně vstřícného usnesení a následném uvedení do praxe v následujícím akademickém roce. Předsednictvo MSKA na svém jednání dne 30. 10. 2017 v Olomouci projednalo předsedou předložený návrh a schválilo text Memoranda o kooperaci mezi ČKA. Návrh Memoranda byl projednán a schválen prezidiem ČKA a termín podpisu byl staven na 16. 12. 2017 v Praze při příležitosti Diskusního fóra k 30. výročí Desetiletí duchovní obnovy národa. MSKA se potvrzuje vůle obou stran k vzájemné spolupráci a stvrzuje dosavadní jednání.

Cílem tohoto Memoranda je vytvoření základní platformy pro rozvoj spolupráce výše uvedených institucí. Účelem této spolupráce je pak rozvoj akademií a jejich organizačních struktur, ve kterém se setkávají členové institucí za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Spolupráce se rozvíjí formou dialogu na základě principů nezávislosti, solidarity, subsidiarity a kooperace v oblastech společného zájmu.

Spolupráce na základě tohoto memoranda zahrnuje: A. pořádání přednášek a panelových diskusí pro veřejnost, odborné semináře. B. pořádání kolokvia pro vybrané zájemce a konference dle možností a vzájemných potřeb. C. Vytváření podmínek a zázemí pro působení organizačních struktur akademií k neformálním společensko-vzdělávacím setkáváním otevřené pro širokou veřejnost a společenský dialog. D. užívání prostor a organizačních struktur obou institucí pro výše uvedené účely. E. Rozvoj dalších forem spolupráce mezi zúčastněnými stranami; zaměření činnosti a spolupráce má přispívat k rozvoji vědy, umění a vzdělání, k rozvoji odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti a k formování společenského dialogu a kultivaci společenských vztahů. F. Rozvoj dalších forem spolupráce mezi zúčastněnými stranami. V závěrečném ustanovení se mimo jiné uvádí: Toto memorandum je základem k vypracování dohody pověřenými členy předsednictev MSKA a ČKA, ve které budou konkretizovány formy spolupráce.

Memorandu o kooperaci mezi ČKA a MSKA je základem k rozvoji akademické a partnerské tvůrčí spolupráci v křesťanském vzdělávání a osvětě k akademickému sdílení, ke společenskému dialogu a vzájemnému pokojnému soužití ve společnosti.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo