Uzavření Memoranda o kooperaci mezi Českou křesťanskou akademii a Moravsko-slezskou křesťanskou akademii.

Ilustrace
Vydáno: 29.12.2017
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Podnětem k zahájení jednání o vzájemné spolupráci bylo usnesení VS MSKA ze dne 25. 2. 2017, které zavázalo předsednictvo k jednání o kooperaci mezi ČKA a MSKA. Na základě toho předseda MSKA zaslal list prezidentu ČKA s návrhem formy spolupráce. V odpovědi prezident ČKA uvítal navázání spolupráce a vhodnosti vzájemně si pomáhat a komunikovat. Sdělil, že návrh bude projednán na schůzi prezidia a na valné hromadě ČKA s předpokladem vydání podobně vstřícného usnesení a následném uvedení do praxe v následujícím akademickém roce. Předsednictvo MSKA na svém jednání dne 30. 10. 2017 v Olomouci projednalo předsedou předložený návrh a schválilo text Memoranda o kooperaci mezi ČKA. Návrh Memoranda byl projednán a schválen prezidiem ČKA a termín podpisu byl staven na 16. 12. 2017 v Praze při příležitosti Diskusního fóra k 30. výročí Desetiletí duchovní obnovy národa. MSKA se potvrzuje vůle obou stran k vzájemné spolupráci a stvrzuje dosavadní jednání.

Cílem tohoto Memoranda je vytvoření základní platformy pro rozvoj spolupráce výše uvedených institucí. Účelem této spolupráce je pak rozvoj akademií a jejich organizačních struktur, ve kterém se setkávají členové institucí za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Spolupráce se rozvíjí formou dialogu na základě principů nezávislosti, solidarity, subsidiarity a kooperace v oblastech společného zájmu.

Spolupráce na základě tohoto memoranda zahrnuje: A. pořádání přednášek a panelových diskusí pro veřejnost, odborné semináře. B. pořádání kolokvia pro vybrané zájemce a konference dle možností a vzájemných potřeb. C. Vytváření podmínek a zázemí pro působení organizačních struktur akademií k neformálním společensko-vzdělávacím setkáváním otevřené pro širokou veřejnost a společenský dialog. D. užívání prostor a organizačních struktur obou institucí pro výše uvedené účely. E. Rozvoj dalších forem spolupráce mezi zúčastněnými stranami; zaměření činnosti a spolupráce má přispívat k rozvoji vědy, umění a vzdělání, k rozvoji odpovědnosti za uplatňování křesťanských hodnot ve společnosti a k formování společenského dialogu a kultivaci společenských vztahů. F. Rozvoj dalších forem spolupráce mezi zúčastněnými stranami. V závěrečném ustanovení se mimo jiné uvádí: Toto memorandum je základem k vypracování dohody pověřenými členy předsednictev MSKA a ČKA, ve které budou konkretizovány formy spolupráce.

Memorandu o kooperaci mezi ČKA a MSKA je základem k rozvoji akademické a partnerské tvůrčí spolupráci v křesťanském vzdělávání a osvětě k akademickému sdílení, ke společenskému dialogu a vzájemnému pokojnému soužití ve společnosti.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo