Činnost RP MSKA v Ostravě

Ilustrace
Vydáno: 28.4.2017
Autor:
Zpět

Činnost pobočky MSKA Ostrava v roce 2016

Jan Vidmoch

Hlavní a nejdůležitější činností MSKA Ostrava je pořádání přednášek ve městě a okolí. V letošním roce se na této činnosti převážně podílel O. Petr Šustáček, farář v římskokatolické farnosti Kozmice spadající pod Hlučínský děkanát. Přednášky otce Šustáčka již mají dlouholetou tradici a mají své věrné posluchače a konají se 1x měsíčně s výjimkou letních prázdnin v sále farnosti Moravská Ostrava. Výhodou těchto přednášek je, že se účastníci na nich aktivně podílejí. Předem dostanou materiály k nastudování a po přednesu se rozvíjí diskuze na různá témata a tak dochází k lepšímu pochopení probírané látky. Tyto přednášky vycházejí z tematizovaných zamyšlení pro farní společenství s názvem „Ve škole Ježíšově“. V první polovině tohoto roku se zaměřily na aspekty života věřícího a jeho duchovního života. V druhé polovině byly přednášky zaměřeny na církev a aktivní podíl věřícího na jejím poslání. Přednášky věnované skutkům milosrdenství měly tyto názvy: Sytit hladové a napájet žíznivé, Přijímat pocestné, Odívat chudé (nahé), Navštěvovat nemocné, vězněné, Osvobozovat zajaté, Pohřbívat mrtvé, Trpělivě snášet křivdy, ochotně odpouštět ubližujícím, Modlit se za živé a mrtvé. V druhé polovině roku 2016 na téma církve se uskutečnily přednášky s těmito názvy: Mé místo v církvi a Společenství starozákonního lidu. Kromě těchto přednášek, pořádaných každou druhou středu v měsíci byly pořádány také přednášky historické. Hlavním přednášejícím byl Plk.v.v. Ing. František Valdštýn. V Katolickém domě v Ostravě Porubě, přednesl např. zajímavou přednášku na téma Český stát před nástupem Lucemburků. Další přednáška tentokrát „z jiného soudku“, proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě Třebovicích. Přednášející P. Mgr. Lukáš Engelmann vystudoval na Papežské gregoriánské univerzitě obor psychologie se zaměřením na psychodynamickou terapii. Název jeho letošní přednášky byl Krize autority v dnešním světě?, konstatoval, že současná společnost prochází krizí autority. Toto téma se dotýká každého z nás, protože každý z nás buď je, nebo se může stát autoritou v určité skupině, nebo je určité autoritě podřízen. Jak se tato autorita projevuje v našich rodinách, jak se projevuje v církvi?

Provedli jsme průzkum na téma vzdělávání v několika vybraných farnostech na území města Ostravy, abychom zjistili, jakým způsobem se nejčastěji vzdělávají naši věřící a jak může MSKA Ostrava být v této oblasti přínosem. Ve všech zkoumaných farnostech se vyučovalo náboženství pro děti jak pro první tak i pro druhý stupeň základní školy. Ve zmíněných farnostech probíhají nejvíce přednášky na duchovní témata /většinou 1x měsíčně/. Přednášky navštěvuje v průměru 10 – 15 posluchačů. První farnost, kterou jsme navštívili, byla v Ostravě Svinově. Tam nás pěkně a srdečně přivítal P. ThLic. Jan Larisch. Otec Jan je již dlouholetým členem MSKA a svými historickými přednáškami přispívá ke vzdělávání široké veřejnosti. Také nám nabídl možnost zveřejnění všech přednášek na internetových stránkách farnosti Ostrava – Svinov. Otec Jan vyučuje také náboženství. Cílem výuky náboženství je poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života, rozvíjet sociální vztahy na základě osvojení si morálních a křesťanských hodnot. Děti se připravují k přijetí víry, formuje se jejich vztah k živému Bohu a aktivnímu křesťanskému životu v církvi. Výuka probíhá hravým a dětem přiměřeným způsobem. Další zastávkou byla farnost Ostrava-Mariánské hory. Přivítal nás P. Mgr. Vladimír Schmidt. Ve své farnosti především přispívá přednáškami na duchovní témata. Téma: O mši svaté, o Duchu Svatém, o svátosti smíření. Tyto přednášky pořádá každých 14 dní. Je svou prací již tak přetížen, že více již v této oblasti dělat nemůže. Tato farnost má rovněž vlastní internetové stránky, a pokud bude potřeba, můžeme je využít k propagaci různých náboženských akcí a přednášek pod hlavičkou MSKA. Ve farnosti se rovněž vyučuje náboženství. Pokud si chtějí věřící zapůjčit náboženskou literaturu, je k dispozici menší knihovna. Další zastavení bylo ve farnosti Ostrava-Hrabůvka. Čekalo nás laskavé přivítání P. Miroslava Straky. Ve farnosti Ostrava-Hrabůvka je dle otce Miroslava zájem o vzdělávání na bodě mrazu. Lidé o přednášky nejeví téměř žádný zájem. Ve farnosti pořádají dvě přednášky ročně a to v adventní době. Jedná se o tzv. adventní večery. V minulém roce zde pořádal přednášku o sv. Zdislavě historik Ing. František Valdštýn a další přednášející byla sestra Filoména z řádu Kongregace Dcer Božské Lásky, Marianum Opava. Na faře mají farní knihovnu, která je otevřena každou neděli dopoledne s možností výpůjček duchovní literatury. Další zastávkou na naší cestě po farnostech byla farnost v Ostravě Porubě, kde nás s úsměvem uvítal Ostravský děkan Mons. Josef Gazda. Každý měsíc se pořádá přednáška v Lidovém domě v Ostravě Porubě. Tyto přednášky navštěvuje poměrně vysoké množství posluchačů, přibližně 40 – 50. V posledních měsících byl hlavním přednášejícím Ing. František Valdštýn. Otec Josef také přislíbil možnost využití přednáškové místnosti v Lidovém domě Ostrava-Poruba pro potřeby MSKA..

Ve farnosti Ostrava Třebovice nás uvítal P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann. V jeho farnosti se věnuje vzdělávání poměrně hodně prostoru. 1x měsíčně jsou biblické hodiny. Tyto hodiny vycházejí z materiálu Ve škole Ježíšově. Tyto hodiny navštěvuje přibližně 15 lidí a doba trvání jsou dvě hodiny. Každých 14 dní probíhá katechumenát dle katechismu katolické církve pro mladé Youcat . Délka vyučování je hodina a půl. Zajímavá je také výuka náboženství, která je specificky rozdělená. V jedné třídě jsou děti nejmenší a to už z mateřské školy ve věku 3 – 6 let. Od první do páté třídy mají děti náboženství v každé třídě zvlášť. Šestá až devátá třída má náboženství dohromady. Děti od 14 let již začínají navštěvovat farní společenství. Ve farnosti také probíhá katecheze pro dospělé, kteří se připravují ke křtu nebo k prvnímu svatému přijímání, probíhající co 14 dní vždy ve čtvrtek. Ve farnosti je možnost výpůjčky knih z farní knihovny, která je poměrně obsáhlá. Je možnost výběru z 1900 titulů knih. Farnost také vydává časopis Mana, který zaznamenává život farnosti a také se významně podílí na vzdělávání široké veřejnosti. Časopis je možné si pořídit v tištěné formě nebo si jej přečíst na internetových stránkách farnosti.

Jedním z poznatků dosavadního průzkumu je, že v současnosti v Ostravě spíše zájem o přednášky klesá – je třeba hledat i jiné formy vzdělávání.

MSKA pobočka Ostrava má na náměstí Msgre Šrámka 4 v objektu fary, rozsáhlejší knihovnu náboženské literatury /cca 5 000 svazků/ s možností bezplatných výpůjček. V knihovně se rozdělují knihy na několik oddílů například beletrie, modlitba, život svatých, životopisy, dětské knihy, encyklopedie, dogmatika, spiritualita, biblistika a další. Do knihovny si chodí lidé nejenom knihy půjčovat, ale mnohdy si chodí jen povídat o náboženských otázkách, mnohdy jsou hledající a pouze potřebují jen radu jak pokračovat ve víře. Jindy potřebují překonat ostych před návštěvou kostela nebo pomoci pochopit nějakou věroučnou otázku – jedná se o službu poradenství. I činnost knihovny je tak důležitým činitelem v oblasti vzdělávání věřících.

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo